19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN

FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 25’DE DEĞİŞİKLİK

 YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 89)

MADDE 1 – 16/3/2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardının;

a) 5 inci paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal varlıklar.”

b) 44E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44F paragrafı eklenmiştir.

“44F. [Silinmiştir]”

c) 44J paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44J. [Silinmiştir]”

ç) 44K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44K. TFRS 9 (2017 Sürümü), 5 inci paragrafı değiştirmiş, 44F ve 44J paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.