19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 31’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 98)

MADDE 1 – 28/03/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının;

a) 20 nci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20. TFRS’ler bazı varlıkların gerçeğe uygun değerden gösterilmelerine ya da bunlar için yeniden değerleme yapılmasına izin vermekte ya da bunu zorunlu kılmaktadır (örneğin bakınız: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TFRS 9 Finansal Araçlar ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller).”

b) 96 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 96 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 97 nci paragraf eklenmiştir.

“96 [Silinmiştir]

97 [Silinmiştir]”

c) 98D paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“98D [Silinmiştir]”

ç) 98F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“98F. TFRS 9 (2017 Sürümü) 20’nci paragrafı değiştirmiş ve 96, 97 ve 98D paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.