19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARA İLİŞKİN TÜRKİYE

MUHASEBE STANDARDI (TMS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 6’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 97)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” Standardının;

a) 9 uncu paragrafının (b) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Raporlama dönemi sonrasında müşterinin iflas etmesi, genellikle müşterinin raporlama dönemi sonunda kredi değer düşüklüğüne uğradığını gösterir,”

b) 23A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23B paragrafı eklenmiştir.

“23B. TFRS 9 (2017 Sürümü), 9’uncu paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.