19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

VE HATALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 8)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 5’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 96)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardının;

a) 53 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“53. Yeni bir muhasebe politikasının geçmiş bir döneme uygulanması ya da geçmiş bir döneme ait tutarların düzeltilmesi sırasında, yönetimin söz konusu geçmiş dönemdeki niyetinin ne olabileceğine yönelik varsayımlar yapılırken veya geçmiş dönemde finansal tablolara alınan, ölçümü yapılan veya açıklanan tutarlar tahmin edilirken ilgili geçmiş dönemden sonra öğrenilmiş olan bilgiler kullanılmamalıdır. Örneğin, işletme, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a göre çalışanlarının birikmiş hastalık izinlerine ilişkin yaptığı yükümlülük hesaplamasındaki bir geçmiş dönem hatasını düzeltirken, bir sonraki dönemde ortaya çıkan beklenmedik ciddi bir grip salgınıyla ilgili olan ve geçmiş dönem finansal tablolarının yayımlanması için onaylanmasından sonra kullanılabilir hâle gelen bilgileri dikkate almaz. Geçmiş dönemlerde sunulan karşılaştırmalı bilgileri değiştirirken sıklıkla önemli tahminlerin gerekmesi, karşılaştırmalı bilgilerin güvenilir bir şekilde düzenlenmesini veya düzeltilmesini engellemez.”

b) 54A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 54A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 54B paragrafı eklenmiştir.

“54A. [Silinmiştir]

54B. [Silinmiştir]”

c) 54C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 54D ve 54E paragrafları eklenmiştir.

“54D. [Silinmiştir]

54E. TFRS 9 (2017 Sürümü), 53 üncü paragrafı değiştirmiş, 54A, 54B ve 54D paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.