13 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30239

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili bilgi birikimini artıracak analizler yapmak, geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.

b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde edilen bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

e) İnsansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve onay yetkisi sahibi olmak ve yerli insansız hava aracı sistemleri üretmek için girişimlerde bulunmak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

g) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.

ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çeşitli uluslararası komisyonlara üye olmak ve çalışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak.

h) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insansız hava aracı sistemleri ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün insansız hava aracı sistemleri projelerini geliştirmek.

ı) İnsansız hava aracı pilotlarına yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak.

i) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

j) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık  süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık  süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

(2) Merkez, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölüm veya program başkanının onayı ile Üniversitenin derslik, laboratuvar ve ekipmanlarını kullanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.