5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÜNYA KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Türk-İslam kültür ve medeniyeti olmak üzere dünya üzerindeki büyük kültür ve medeniyetleri daha yakından incelemek, anlamak, anlatmak ve söz konusu alanlarda yayınlar yapmak, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlemek, dünya gündemini meşgul eden kültür ve medeniyet merkezli tartışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

b) Türkiyenin kültür ve medeniyet coğrafyasında yaşanan sorunları araştırmak ve bu sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri üretmek, kültürel miras unsurlarına sahip çıkmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye ve Türk-İslam dünyasının kültür ve medeniyet coğrafyasının yapısı ve sorunları ile bu sorunların çözüm yollarına odaklı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek.

b) Kültür ve medeniyet çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkinliklere Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşları akademik olarak desteklemek.

c) Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Amerika, Çin, Uzakdoğu, Asya, Latin Amerika gibi büyük medeniyet havzalarıyla ilgili araştırmalar yapacak gerekli alt birimleri kurmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmak.

ç) Araştırma konularıyla ilgili konularda analiz ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; kültürel coğrafyamızla ilgili siyaset, sosyoloji, din, dil, tarih, ekonomi, sanat, turizm, kültür konularında akademik faaliyetleri ve araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı çalışma ofisinin kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği Müdür yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerdiği Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun olarak bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde görev yapacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına ilişkin uygulama plan ve prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Merkezin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan programları incelemek ve karara bağlamak.

e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.

f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversitenin Merkeze katkı sunabilecek alanlarda akademik faaliyetler ve/veya araştırma faaliyetleri gerçekleştiren anabilim dalları, bölümleri, diğer araştırma merkezleri, fakülteleri ve benzeri birimlerinin yanı sıra bu alan ile ilgili kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, yasal otoriteler, meslek örgütleri gibi organizasyonlardan belirlenmiş olan en fazla 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme amacı ile açıklamalar yapmak ve toplumu aydınlatma görevini yerine getirmekle görevlidir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yönelik verilen eğitim hizmetleri Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Selçuk SEM)’nin ya da yasal çerçeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.