11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muhtelif okullarından mezun olanların atama onayları, ikinci aya ait ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıda yer alan ibare eklenmiştir.

“ - Keşif işlemlerinde keşif zaptı, haciz işlemlerinde haciz tutanağı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve ek 10 uncu maddeleri kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar”  

“f)  Kamu İhale Kanununun ek 10 uncu maddesine göre, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- Onay Belgesi,

- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

- Fatura,

- Gereken hallerde taşınır işlem fişi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

ödeme belgesine bağlanır.

İnternet erişimine dayalı dijital eğitim içeriklerine ulaşılmasını sağlayan Fatih Projesi Bileşenleri Hizmet Alımları giderlerinin ödenmesinde; 

- Onay Belgesi,

- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

- Fatura,

- Varsa sözleşmede belirtilen belgeler,

ödeme belgesine bağlanır.

Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 66 – 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlem fişi düzenlenmesi öngörülmeyen hallerde bu belge aranmaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak taşınır alımlarında, taşınır girişlerinde düzenlenecek belgenin ödeme belgesine bağlanması hususunda, 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/7/2009

27296

2-

3/4/2012

28253

3-

16/11/2013

28823

4-

5/11/2016

29879