11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kurul: İlgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim elemanlarını, 

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında alıp başarılı oldukları ders kredilerinin, notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin laboratuvar, ödev ve benzeri dönem içi çalışmaları ile ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemi,

ç) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ meslek yüksekokulunu,

d) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,  

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

ğ) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yaz dönemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları ve Süre

Eğitim-öğretim esasları ve süre

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim dönem ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimin dönem esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı dersler dönem esasına göre de programlanabilir.

(2) Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim ile de verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Akademik takvimler, bir önceki eğitim-öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır.

Akademik öğrenci danışmanlığı

MADDE 7 – (1) Öğrencinin akademik gelişiminin izlenmesi için bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Yeterli sayıda öğretim üyesinin/görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, bölüm başkanı/anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından önerilir ve birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, birim yöneticisi tarafından geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her dönem/yıl alacağı dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders

MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, iki yıllık ön lisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Azami süreyi aşan öğrencilerin, ders, uygulama, staj, sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Azami eğitim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, alıp da başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

(3) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşten daha az derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl sınav hakkı verilir. Ders sayısını bire indirenlere ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.

(4) Azami eğitim süresi sonunda beş ve beşten daha az dersten başarısız olan öğrencilerden ek sınav hakkını kullanmayanlara dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda ise iki öğretim yılı sınav hakkı verilir.

(5) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin dönemlik ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak tek ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar, ancak stajlarını tamamlayıp, başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

(6) Mühendislik tamamlama programının öğrenim süresi iki dönemdir. Bu süre içinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere ilave iki dönem ek süre verilir, ek süre sonunda da tamamlayamayan öğrencilerin programı ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler,

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına,  ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve Üniversite tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her dönem/yıl başında akademik takvimde belirlenen süre içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacağı dersleri seçer ve ders kaydı, danışman onayı ile kesinleşir. Ders kaydının kesinleştirilmesi ile ilgili süreci öğrenci takip etmek zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dönemde öğrenimine devam etme hakkını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılabilir.

(3) Öğrencilerin bir dönem/yıl kayıt yaptıracakları derslerin AKTS kredileri toplamı, kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan AKTS kredileri ile bunların yarısının toplamından fazla olamaz. Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları derslerin toplam AKTS kredisi bir dönemde alınabilecek toplam AKTS kredisinden eksik ise dönemdeki AKTS kredisi sınırını aşmamak şartı ile bir üst sınıftan ders alabilirler. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin AKTS kredisi üst sınırı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması veya başka nedenlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme silme döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanı ile birlikte öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

(5) Öğrenciler güz ve bahar dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan derslere kayıt yaptırır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. İlk defa alınacak veya tekrar alınacak önceki dönem dersleri farklı dönemlerden ise öğrenciler en önceki dönem derslerinden başlamak suretiyle derslere kayıtlanırlar.

(6) Muafiyet dersleri nedeni ile oluşan notlar, dönemdeki AKTS kredi yükünü arttırmaya yönelik GANO ortalamasına dahil edilmez.  Ulusal ve/veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

(7) GANO’su 1,80-2,49 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 6 (altı) AKTS kredisi kadar artırabilirler.

(8) GANO’su 2,50-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 10 (on) AKTS kredisi kadar artırabilirler.

(9) GANO’su 3,00-3,49 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt dönem derslerini almak şartıyla devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 12 (on iki) AKTS kredisi artırabilirler.

(10) GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/dönemden dönemdeki AKTS kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt dönem derslerini almak şartıyla en fazla 15 (on beş) AKTS kredisi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilirler.

(11) Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarda yer alan AKTS kredisi değerleri, yıllık program uygulayan birimlerde iki katı olarak uygulanır.

Yatay geçişler, çift anadal, yan dal

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Ön lisans mezunlarının intibak programları, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak intibak komisyonunca hazırlanır, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde her öğretim döneminde/yılında, ilgili mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını/öğrenim ücretini ödemediği dönemler/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Normal süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciler yandal/çift anadal öğrencileri dahil, ilgili döneme ait Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve Üniversite tarafından belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Katkı payı/öğrenim ücreti hesaplanması Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alıp başarılı olan ve başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin (hazırlık sınıfı hariç) ödeyecekleri öğrenim ücreti Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır. 

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları,  Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Öğretim programları, ilgili  akademik kurulun önerisi üzerine, ilgili birim kurullarınca karara bağlanarak, Senatoya sunulur. Seçmeli dersler   akademik kurulun önerisi ve ilgili birim kurullarının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğretim programında derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile kredileri/AKTS kredileri gösterilir.

(2) Öğretim programı, ilgili  akademik kurulun kararı, birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen dersler dışında lisans düzeyindeki öğretim programlarının en az yüz yirmi, en fazla yüz elli, beş yıllık fakültelerde en fazla iki yüz, Hukuk Fakültesinde en fazla yüz doksan, ön lisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında en az altmış, en fazla seksen kredilik ders içermesi zorunludur. Meslek yüksekokulu programları 120, dört yıllık öğretim programları 240, beş yıllık öğretim programları 300, altı yıllık öğretim programlarında ise 360 AKTS kredisidir. Staj dersinin AKTS kredisi toplam AKTS kredisine eklenir. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her bir şubedeki öğrenci sayısı teorik derslerde en az 40, seçmeli derslerde ise en az 15 olması gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı gerekir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

(5) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar, Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda da yapılabilir.

(6) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %20’si olacak şekilde hedeflenir. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, alan dışı ders veya dersler alabilir. Alan dışı derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü ve GANO hesabına katılmaz.

Öğretim planı

MADDE 15 – (1) Öğretim planı, açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı öğretim programlarında yer alan ilgili dönem/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, dönemde/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin ön koşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(2) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili dönem/yıl öncesinde, öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini bölüm/anabilim dalı kurulu ve birim yönetim kurullarında kararlaştırarak onay için Rektöre gönderir.

(3) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders programları akademik takvime göre eğitim ve öğretim döneminin/yılının yarıyıl/yıl başlamasından en geç on beş gün öncesinden hazırlanarak öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler, alan dışı dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir. Ayrıca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi genel kültür veya farklı ilgi alanlarını kapsayan dersler de olabilir.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptıracağı ders, bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını belirleyen derstir.

e) Alan dışı dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

(2) Bir ön koşullu ders birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler. Bu koşulların uygulanamadığı birimlerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirlenir.

Derslere devam esasları

MADDE 17 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin, bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders veya uygulamaların o dönemdeki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o dönemdeki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.

(2) Devam koşulu yerine getirilmemiş tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam koşulu olmayan derslerde de dönem içi sınavlarına girmek zorunludur. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, sorumlu öğretim elemanı tarafından, derslerin bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime teslim edilir. Eğitim programının özelliği gerektirdiğinde birimler, devam koşulunu sağlayıp başarısız olmuş öğrencilerin derse devam etmesini zorunlu kılabilirler. Bu uygulama birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısını ifade eder. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Üniversitede kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS kredisi birlikte kullanılır.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakımından, öğretim programı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle gerekli görülmesi halinde daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı ilgili birim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği ve danışmanın önerisi ile öğrenci bir başka seçmeli ders alabilir.

Dönem içi değerlendirme

MADDE 20 – (1) Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir.

(2) Sınavların tarih ve yerleri dönem başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav tarihinden en geç on beş gün öncesinde ilgili bölüm/birim tarafından ilan edilir.

(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuvar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanları tarafından dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.

Dönem/yılsonu ve bütünleme sınavları

MADDE 21 – (1) Bir dersin dönem/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.

(2) Bütünleme sınavına, dönem/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. 

(3) Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı, dönem sonu sınavlarının ardından yapılır.

(4) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(5) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı geçersiz sayılır.

(6) Gerekli durumlarda birimler, bütünleme sınavı yapılmamasına karar verebilir. Bu uygulama birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır.

(2) Sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, aynı öğretim yılı içinde kullandırılmak kaydıyla  giremedikleri yılsonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir.

(3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. Haklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu günlerde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde, mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Muafiyet sınavı

MADDE 23 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler, yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan muafiyet sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesi 29 uncu maddeye göre yapılır. Yapılan sınavdan gerekli başarıyı gösteren öğrenciler, öğretim planında öngörülen krediyi tamamlamış sayılarak bu derslerden muaf tutulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Hazırlık sınıfında okuyarak gerekli başarıyı sağlayan öğrencilerin zorunlu yabancı dil dersinden muafiyetleri, öğrencilerin başvurmaları halinde yerine getirilir.

Ders yeterlilik sınavı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler tabi oldukları öğretim programlarında yer alan ve kendilerini yeterli buldukları en fazla üç ders için ders yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu uygulama, birim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile gerçekleştirilir.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 25 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili birim arşivinde en az beş yıl süre ile saklanır.

(4) Uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üzerinden yapılır.

Sınav sonuçları

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi değerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 27 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, incelenir, işlem yazılı ve gerekçeli olarak ders geçme sistemi uygulanan birimlerde üç iş günü içinde, sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde on beş iş günü içinde sonuçlandırılır. İtirazın kabulü halinde öğretim elemanı ve ilgili birim tarafından düzenlenen not düzeltme itiraz formu ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hataya ilişkin sınav not bildirim/not düzeltme formu, notların ilanından itibaren en geç altmış gün içinde ilgili birime sunulur. İlgili birim yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirme

Başarı

MADDE 28 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır. Bir dersin başarı puanının hesaplanmasında, dönem içi ve dönem sonu sınavlarının değerlendirme puanına katkı oranları birim yönetim kurulunun teklifi ve Senato onayı ile değiştirilebilir.

(2) Üniversitede sınıf geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanının dönem içi ve dönem sonu sınavlarının değerlendirme puanına katkı oranları birim yönetim kurulu kararı teklifi ve Senato onayı ile uygulanır.

(3) Başarı puanının Tıp Fakültesinde en az 70, Diş Hekimliği Fakültesinde en az 60 olması gerekir. Bu puanın hesaplanmasında temel alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir. Ancak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler için başarı puanı 60’tır. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespitini bütün sınıfların puan ortalaması belirler. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ortalamaya yansıtılmaz.

Değerlendirme

MADDE 29 – (1) Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir.

(2) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin Tıp Fakültesi haricindeki akademik birimleri için başarı notları aşağıda belirtilmiştir:

100’lük Başarı Notu     Harf Karşılığı      4’lük Başarı Notu      Anlamı

              90-100                     AA                        4,00                 Mükemmel

              85-89                       BA                         3,50                 Çok İyi

              75-84                       BB                         3,00                 İyi

              70-74                       CB                         2,50                 Orta

              60-69                       CC                         2,00                 Yeterli

              40-59                       DC                         1,50                 Başarısız

              20-39                       DD                        1,00                 Başarısız

              0-19                         FF                          0,00                 Başarısız

                                              FD                         0,00                 Devamsız

                                              FG                         0,00                 Sınava Girmedi (Başarısız)

                                              KM                                                Kaldırılan ders muafiyeti

                                              G                                                   Kredisiz dersler için başarılı

b) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için başarı notları aşağıda belirtilmiştir:

100’lük Başarı Notu     Harf Karşılığı      4’lük Başarı Notu     Anlamı

              90-100                     AA                        4,00                Mükemmel

              85-89                       BA                         3,55                Çok İyi

              80-84                       BB                         3,34                İyi

              75-79                       CB                         3,12                Orta

              70-74                       CC                         2,91                Yeterli

              40-69                       DC                         2,69                Başarısız

              30-39                       DD                        1,41                Başarısız

              0-29                         FD                         0,00                Devamsız

                                              FF                          0,00                Başarısız

                                              FG                         0,00                Dönem/yılsonu sınavına girmedi

                                                                                                   (Başarısız)

                                              KM                                               Kaldırılan ders muafiyeti

                                              E                                                   Pratik derslerde uygulamadan

                                                                                                   başarısız olup, final sınavına

                                                                                                   giremeyen öğrenciye verilir.

(5) Öğrencinin KM, G ve E notu aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınmaz.

Mezuniyet, diploma, diploma eki, onur belgesi ve sertifika

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su 2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Öğrenciliği sona eren öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder.

(3) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,50 ve üzeri öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde belirtilir.

(4) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını başarı ile tamamlamasa da anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(5) Ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı veya ortak diploma alır.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadal programı adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(8) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(9) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(10) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.

(11) Mezuniyet hakkının elde edildiği sınav döneminin bitiminden sonraki ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeret ve Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kaydı dondurulabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara giremez.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ve belgelendirilmek kaydıyla verilen izin, 8 inci maddedeki süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı dönemin/yılın başından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporuyla belgelendirilmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler,

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle alınan belge,

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla öğrenciyle ilgili ekonomik nedenler, 

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

(4) Yukarıda sayılan geçerli mazeretler dışında da, 8 inci maddedeki azami eğitim-öğretim süreleri içinde sayılmak kaydıyla öğrencinin isteği ile ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kayıt dondurma kararı verebilir.

(5) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeret süresi içinde veya mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

 Kayıt silme

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar ile kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenler ve kayıt yenilememiş durumda olan öğrencilerin, ilgili birimlerin teklifi ve Senato kararı ile YÖK’ün onaylaması durumunda Üniversite ile ilişikleri kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında birimlerine iletmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 34 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına alınır. Senato kararı ile belirlenen başarı puanına göre öğrencilerin başarılı ve başarısız olduğuna karar verilir. Başarı puanını elde edenler, bağlı bulundukları bölüm/programlara kayıt hakkı kazanırlar. Başarı puanının altında kalan ve sınava girmeyen öğrenciler iki dönem süreli yabancı dil hazırlık sınıfına kaydolurlar. Yeterlik sınavı, birinci dönemin sonunda tekrarlanır. Başarılı öğrenciler bağlı bulundukları bölüm/programlara kayıt yapma hakkı kazanırlar. Güz dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavı ve yıl sonu sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler bir kez daha ders yılı başında açılan yeterlik sınavına girerler.

(2) Kayıtlı olduğu programın öğretim dili tamamen Türkçe olan öğrenciler, istedikleri durumda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfında, yıl sonu sınavında başarısız olsalar bile bağlı bulundukları ön lisans ve lisans programına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler.

(3) Yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrencilerden başarısız olanlar ikinci yıl hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi olanaklarıyla geliştirerek dönem sonunda ya da takip eden akademik yıl başlangıcında yapılan yeterlik sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde bağlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(4) Kısmen yabancı dilde eğitim veya tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

(5) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler, belgelerini ibraz ettikleri takdirde birim yönetim kurulu kararı ile hazırlık sınıfından muaf olabilirler.

Disiplin işleri

MADDE 35 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 37 – (1) 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversite bölüm/programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere 10 uncu maddenin üçüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarındaki sınırlamalar uygulanmaz. Bu öğrenciler devam şartını yerine getirip başarısız olduğu dersler için öncelikle başarısız oldukları alt dönem derslerini almak şartı ile dönemsel AKTS kredi yükünü %100 oranında artırabilirler.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.