11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yazılım: Projelendirilmiş bir süreç içinde “Turing tam” özellikli bir programlama diliyle yazılan ve düzenli şekilde güncellenmesi gereken (donanım tamiri, veri girişi, web tasarımı vb işler hariç) bilgisayar kodlarını,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi teknolojileri alanına giren konularda Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu yazılımları geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü yazılım ve sistem yönetimi temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak; Üniversitenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin yazılım ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek, planlamak, Üniversitenin diğer birimleri tarafından bildirilen istekleri değerlendirmek ve gerek görüldüğünde bu istekleri Üniversitenin ilgili diğer birimlerine yönlendirmek,

b) Üniversitenin bilgi teknolojileri alt yapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları mevcut insan kaynakları ve öncelikler dâhilinde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak,

c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri alt yapısı ve yazılımların zamanında geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması için gerek duyulduğunda Üniversite Teknoparkı ve diğer üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde ortak projeler yürütmek,

ç) Merkez bünyesinde geliştirmekte ve yürütmekte olduğu yazılımların ihtiyaç duyduğu donanım ve sistem alt yapısı gereksinimlerini belirlemek ve bu alt yapıyı yönetmek; bu yazılımların sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için gerek duyulduğunda Üniversitenin tüm elektrik, ağ ve sunucu alt yapısında düzenlemeler yapmak veya bu düzenlemeleri sorumlu birimlerden talep etmek,

d) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek ve bilgi teknolojileri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlardan yararlanmak üzere iş birliği yapmak,

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri açıklayan yayınlar yapmak,

g) Bilgi işlem alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek,

ğ) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak,

h) Bilimsel veya sosyal sorumluluk nitelikli yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesine mevcut imkânlar dâhilinde katkı sağlamak,

ı) Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak,

i) Bilgi teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

j) Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda rektörlüğün belirlediği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından bir tanesi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak,

e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda, gündemdeki konularla ilgili kararlar almak,

b) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez tarafından döner sermaye faaliyetleri kapsamında Üniversite içi veya dışına yapılacak hizmetlerin fiyatlarını döner sermaye usul ve esaslarına göre belirlenmesi için Üniversite Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personeller ile veya bütçe imkânları ölçüsünde hizmet alımı usulü ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.