5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılı/yarıyılı,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

d) BYS: Marmara Üniversitesi bilgi yönetim sistemini,

e) Danışman: Ders seçimi, bitirme ödevi, tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasında bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanını,

f) Dönem izni: 29 uncu maddede belirtilen haller ile eğitim, maddî ve ailevî diğer nedenlerle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile aynı maddede belirtilen süreleri aşmayacak şekilde kullanılan izni,

g) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu: Marmara Üniversitesindeki ilgili enstitünün kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Marmara Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) Hazırlık programı: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal hazırlık programını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik izleme komitesini,

l) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi, tezli yüksek lisans programlarında tez veya eser metni, doktora programlarında tez, sanatta yeterlik programlarında sanatta yeterlik çalışmasını,

m) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik düzeyinde eğitim-öğretim yapılarak diploma verilen yükseköğretim programını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

ö) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından ilgili jüri önünde savunulduğu sınavı,

p) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

r) Şartlı ön kabul: Başvuru veya kayıt esnasında talep edilen bir şarta sahip olmamakla birlikte, bu şartın gereğini kesin kayıt döneminin son gününe kadar yerine getirebilecek durumda olan adayların geçici olarak kabul edilmesini,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

t) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarının Amacı, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre kurulur.

(2) Lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları içinde yürütülür. Ancak, yurt dışındaki ve İstanbul ili sınırları dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak düzenlenen lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları dışında da yürütülebilir.

(3) Ders planları ve programları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, programda ders veren öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak, akademik esaslar, toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, anabilim/anasanat dalı bünyesinde bulunan bütün lisansüstü programlar hakkında aldıkları kararlarda ve hazırladıkları önerilerde ilgili program başkanının görüşünü alır ve ilgili öneriye/karara ekler. Ayrıca program açılması, kapatılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, kontenjanların tespiti, müfredatın hazırlanması ve uygulanması, programda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi, program kapsamındaki klinik çalışmalar, öğrencilerin bu tür çalışmalara katılımı ve fakülte/yüksekokul uhdesindeki mekânların kullanımı gibi konularda bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte dekanlığını/yüksekokul müdürlüğünü önceden bilgilendirir, süreci ilgili dekanlık/müdürlük ile uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütür.

(5) Enstitüler lisansüstü programların kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, öğrenci kontenjanı ve akreditasyon süreci gibi konularda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun görüşünü alır.

(6) Bu Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığına verilen görevler ve yetkiler, bir anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan programlarda, program başkanı tarafından yürütülür.

(7) Tez konusu, tez önerisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı, tez savunma sınavı jürisi, kayıt dondurma, tezden üretilen eserlerin yayımlanması gibi danışmanları doğrudan ilgilendiren süreçlerde danışmanların talepleri/görüşleri alınır. Bu tür süreçlere dair başvuru, talep, öneri, itiraz ve benzeri yazışmalar elektronik ortamda yürütülebilir.

(8) Lisansüstü programlara ilişkin kararların, enstitü kurullarında/yönetim kurullarında alınması sürecinde ilgili programların başkanlarının görüşünün alınması ve karar alma süreçlerine mevzuatın tanıdığı sınırlar çerçevesinde katılımının sağlanması esastır. Bu amaçla, program başkanları gerektiğinde oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu toplantılarının kendi programlarını ilgilendiren bölümlerine davet edilir, bilgilendirme yapmalarına, görüş ve düşüncelerini açıklamalarına imkân tanınır.

(9) Enstitü kurulları yılda en az dört defa toplanarak gündemlerindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Üye sayısı on kişiden fazla olan enstitü kurulları ulusal ve uluslararası protokoller, program açma, kontenjan, öğrenci alımı, müfredat, sınav, mevzuat ve diğer akademik konularda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturur. Alt komisyonların çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Alt komisyonlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde oluşturulur.

(10) Diğer kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında yürütülen lisansüstü programlara ilişkin süreçler, yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili protokole göre yürütülür.

Lisansüstü programların amacı

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrenciye meslekî uzmanlık konularında bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterir.

(2) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Güzel Sanatlar Enstitüsündeki tezli yüksek lisans programı ise tez veya sergi/proje/gösteri/resital/konser/temsil/gösterim gibi uygulamalı çalışmalar ve bu çalışmaları teorik düzeyde açıklayan eser metninden oluşur.

(3) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma konusunda gerekli olan becerileri kazandırır. Doktora döneminde hazırlanan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birine sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün bir sanat eseri veya tasarımı ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlar.

(5) Yüksek lisans programları birinci ve/veya ikinci öğretim düzeyinde tezli ve/veya tezsiz olarak yürütülür.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak yürütülemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programların kontenjanları ve diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Kontenjanlar Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olanlar ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenebilir.

(3) Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının akademik takvime uygun olarak yaptıkları öneriler dikkate alınarak ilgili enstitüler tarafından aynı tarihlerde ilan edilir.

(4) Adaylardan başvuru için talep edilen belgeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuruda adayın, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senatoca onaylanan ALES puanına veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir. Ayrıca öğrencinin;

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden ya da Üniversitece yapılan yabancı dil sınavından Senatoca onaylanan puanı almış olması,

b) Türkçe eğitim yapılan programlar için (a) bendinde belirtilen sınavlardan birinden en az 40 puan veya denk bir puan alınmış olması, (Ancak, Osmanlıcanın özel önem taşıdığı Türkçe programlar için yabancı dil şartı yerine, Senatonun onayı ile Osmanlıca şartı da getirilebilir.)

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sınavlarda elde edilen puanın kabulünde sınavı yapan kurumun belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmiş olmaması halinde, YÖK tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.

(3) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görerek mezun olanlar, bu durumlarını resmî olarak belgelendirmeleri hâlinde, söz konusu yabancı dile ilişkin puan şartından muaf tutulurlar.

(4) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil puanı şartı aranmaz.

(5) Spor bilimlerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan tezli yüksek lisans programlarına başvuruda YÖK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydı ile Senato kararı ile ALES ve/veya yabancı dil puanı şartı aranmayabilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

(7) Doktora programına başvuruda adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ayrıca;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurduğu puan türünde en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Tıp fakültesi mezunları; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya 60 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, ( Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur.)

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar ise; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 60 puandan az olmamak kaydıyla ALES sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan denk puana sahip olması,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalaması en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da muadili olmalı ve başvurduğu puan türünde en az 80 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir.

(9) Sanatta yeterlik programına başvuruda adayın YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ayrıca;

a) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar veya lisans düzeyinde eğitim veren diğer okulların güzel sanatlar alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerinden mezun olan adayların lisans diplomasına ve en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da bunlara eşdeğer mezuniyet not ortalamasına sahip olması,

b) Diğer lisans programlarından mezun olan adayların lisans diplomasına ve ALES sözel puan türünde en az 80 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

c) Yüksek lisans programlarından mezun olan adayların yüksek lisans diplomasına ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir. (Ancak; Enstitülerin güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eğitim yapan anasanat dallarında yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylarda ALES ve eşdeğeri sınav şartı aranmaz.)

(10) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin şart koşulduğuna anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(11) Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına, en fazla iki tane tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapılabilir.

(13) Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate alınarak hesaplanır.

(14) Adayın ana dilinin ne olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.

Yabancı uyruklular

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES veya eşdeğer bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmaz.

(3) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir yarıyıl devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik hakkı elde etmiş olur.

(5) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü programdan mezun olması veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sınavlardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programına yabancı uyrukluların başvurması halinde ise bu maddenin beşinci fıkrasındaki şarta ilave olarak, adayın ana dilinin dışında YÖK tarafından kabul edilen ikinci bir dilden yeterli puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili programın dilinden farklı olan adayın, programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar.

(7) Çalışma, oturma/ikâmet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmî izinlerden herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep edilmez.

(8) Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Kayıt İşlemleri

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asil ve iki yedek üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Aynı sınav için birden fazla komisyon kurularak eş zamanlı çalıştırılabilir.

(2) Komisyon üyeleri lisansüstü programın faaliyet alanında uzman olmak kaydıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de komisyonda görev alabilir.

(3) Sınav, Enstitü tarafından ilan edilen usullere ve şartlara uygun olarak yapılır.

Yerleştirme sınavları ve sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesi aşağıdaki esaslara göre olur:

a) Tezli yüksek lisans programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %20’si, mülâkat sınavının %10’u dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.

b) Doktora programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %15’i, mülâkat sınavının %15’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.

c) ALES hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sınavlar ve bunların ağırlıklarına ilişkin oranlar, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulunun gerekçeli kararı ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki anasanat dallarına başvuranların yerleştirilmelerine ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Temel tıp bilimlerine öğrenci kabulünde, öğrencinin başarı puanının %50’sini temel tıp puanı veya ALES puanı belirler.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile niçin lisansüstü eğitim yapmak istediğini anlatan kompozisyon veya referans mektubu gibi unsurlar da adaylar hakkında kanaat sahibi olmak için talep edilebilir. Bu yönde karar alınması halinde, bu tür belgelerin/çalışmaların talep edildiğine dair bilgiler ilan metninde belirtilir.

(4) Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, meslekî bilgi değerlendirme sınavı çoktan seçmeli test usulüne göre yapılır.

(5) Meslekî bilgi değerlendirme sınavına girmeyen öğrenci mülakat sınavına giremez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, mülakat sınavına alınacak öğrenci sayısı, kontenjanın iki katıdır.

(7) Meslekî bilgi değerlendirme sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tek tek alınır. Mülakat sınavı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. Komisyon üyeleri mülakat sınavına alınan her bir adaya en az birer tane meslekî bilgi sorusu sorar. Komisyonun yedek üyeleri, lisansüstü programda ders veren veya danışmanlık yapan öğretim elemanları ve ilgili anabilim/anasanat dalının kadrolu öğretim elemanları mülakat sınavına gözlemci olarak katılabilir. Ancak, sınav komisyonu sınavı kazanan öğrencileri kapalı görüşme yaparak belirler.

(8) Meslekî bilgi değerlendirme sınavı ve mülakat sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(9) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Mezuniyet notu belirtilmemişse, adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır.

(10) Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgarî puanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(11) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Sınav komisyonu üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından henüz onaylanmamış sonuçları hiçbir şekilde duyuramaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 12 – (1) Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) Kontenjandan daha az öğrencinin kayıt yaptırdığı programlar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile açılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, en çok iki yarıyıllık süre ile bilimsel/sanatsal amaçlı hazırlık programına tâbi tutulabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar.

(2) Hangi öğrencilerin ne süre ile hazırlık programına tâbi tutulacağı, sınav komisyonunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Hazırlık programında alınan dersin devamsızlık ve geçme notu gibi şartları, o dersin verildiği programın hükümlerine tâbidir.

(4) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, Enstitüye başvurarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile hazırlık programında almakta oldukları derslerle çakışmamak şartıyla, kayıtlı oldukları lisansüstü programdan her yarıyıl için en çok ikişer ders alabilir.

(5) Hazırlık programının süresi dönem izinleri dışında uzatılamaz, lisansüstü programın süresine dâhil edilemez ve yaz okulu, hazırlık programının süresine sayılamaz.

(6) Hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini tamamlamak için kullanılamaz, YANO/GANO hesabına dâhil edilemez.

(7) İkinci öğretimde verilen hazırlık programındaki dersler için öğrenim ücreti alınır.

(8) Hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

Özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş, Azami Süreler ve Krediler

Lisansüstü programlar arası geçiş ve yeniden kayıt yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, bunların kontenjanları ve yatay geçiş şartları Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvuruları enstitüye yapılır. Başvuruda bulunan aday, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonunca yapılan değerlendirmede başarılı bulunmalıdır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, tanınacak süre ve diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Sınav komisyonu, adayların alması gereken toplam ders kredisinin üçte birini aşmamak üzere, adaylara ek ders/dersler önerebilir. Öğrenciler ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.

(5) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere, talepte bulunmaları halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yaparak geldikleri enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Adayların muaf olacakları derslerin kredileri, almaları gereken toplam ders kredisinin yarısını aşamaz. Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, muaf olmak istedikleri dersleri daha önce başka bir dilde almışlar ise bu derslerden muafiyet verilip verilmeyeceğine, derslerin içeriği ve öğrencinin bilgi düzeyi dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

(6) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on işgünü içinde enstitüye başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanınabilir.

(7) İkinci öğretim ve uzaktan eğitimdeki programlara yatay geçiş yapan öğrenciler program ücretini ödemekle yükümlüdür.

(8) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yatay geçiş ile gelen öğrencilerin öğrenim süresi, geldikleri üniversitede kayıt yaptırdıkları tarih dikkate alınarak belirlenir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, aynı programın tezli yüksek lisansının bulunması veya Enstitü tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programının bulunması halinde, ilgili program için gerekli olan şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, Üniversitenin ilgili düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre yapılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olması kaydıyla, Enstitüde aynı programın tezli yüksek lisansının bulunması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir.

Lisansüstü programların azami süreleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve/veya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla üç yarıyıldır,

b) Tezli yüksek lisans programlarında en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 2,50 GANO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GANO’su 2,50’nin altında olan öğrenci, GANO’sunu en az 2,50 seviyesine yükseltene kadar daha önce aldığı dersleri bu dört yıllık süre zarfında kısmen veya tamamen tekrar alır,

c) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul edenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile öğrenci kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 3,00 GANO ile tamamlamanın azamî süresi tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda en fazla dört yarıyıldır. ( lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda ise altı yarıyıldır. GANO’su 3,00’ın altında olan öğrenci, bu süre zarfında GANO’sunu en az 3,00 seviyesine yükseltene kadar daha önce aldığı dersleri kısmen veya tamamen tekrar alır.

(2) Azamî süreler içerisinde; tezli yüksek lisans programlarında GANO’su 2,50’nin, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 3,00’ın altında kalan veya dönem projesi/tez/sanatta yeterlik çalışmasında başarısız olan ya da tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programından en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun olabilir.

Krediler ve AKTS değerleri

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir. Yıllık AKTS’nin yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir.

(4) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az 7 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim planı

MADDE 18 – (1) Öğretim planı, program bazında 17 nci maddede belirtilen kredi ve AKTS değerlerinden oluşur, Senato kararlarına uygun olarak her yıl anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile kesinleşir. Öğretim planında gösterilen kredi ve AKTS değerleri YÖK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) AKTS değeri, diploma programından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri, yetkinlik, teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli olan toplam çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını içeren en az bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencilere verilmesi zorunludur.

Dersler

MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki derslerden hangilerinin öğrenciler tarafından seçileceğine öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar varsa lisansüstü programın başkanı, yoksa anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders/lisansüstü eser (tez, eser metni, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı yaptırır. Kaydın tamamlanabilmesi için malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve BYS’de danışman onayı gerekir. Ders/lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci, program kapsamındaki çalışmalara katılamaz.

(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak amacıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla; tezsiz yüksek lisans programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora/sanatta yeterlik programında ve tezli yüksek lisans programında ise en fazla iki tanesini, lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora/sanatta yeterlik programında ise en fazla dört tanesini lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık programı sırasında almamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içindeki veya başka bir üniversite bünyesindeki lisansüstü programlardaki derslerden en çok iki tanesini seçmeli ders olarak alabilir. Ancak, diğer üniversiteden alınacak derslerin Üniversite içinde açılmamış olması gerekir. Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam kredisi, kayıtlı olduğu programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ders yüküne ve programın kredisine sayılamaz.

(4) Seçmeli bir dersin açılamaması halinde; bu derse kaydolan öğrenciler, açık bulunan seçmeli derslerden başka birine, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolabilir.

(5) Herhangi bir dersin müfredattan çıkarılmış olması halinde, bu dersten başarısız olan bir öğrenci, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile müfredatta yer alan eşdeğer veya yakın bir derse kaydını yaptırır.

(6) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi aynı zorunlu ders havuzu içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.

(7) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi seçebileceği gibi seçmeli ders havuzunda yer alan ve aynı krediye sahip olan başka bir dersi de seçebilir.

(8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler.

(9) Bir anabilim/anasanat dalı bünyesindeki programlardaki seçmeli dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile; Enstitü bünyesindeki bütün anabilim/anasanat dallarındaki seçmeli dersler ise Enstitü Kurulunun kararı ile ortak seçmeli ders havuzu içinde toplanabilir. Her iki durumda da öğrencilerin hangi dersleri seçebileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl öncesinde belirlenir ve Enstitüye bildirilir.

(10) Şehir veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda olan öğretim elemanları, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o alanda uzman olan başka bir öğretim elemanının da dersi vermesini sağlayabilir. Bir dönemde bu şekilde işlenen derslerin süresi, dersin o dönemdeki toplam süresinin %30’unu aşamaz. Ancak, ek ders ücretine dair işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(11) Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise en az %80’i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(12) Uzmanlık alan ders/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre açılır.

(13) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlar, ilgili mevzuata göre yürütülür.

Sınavlar ve başarı notları

MADDE 20 – (1) Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.

(2) Başarı notu yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, proje/ödev, sergi/gösteri/resital/konser/temsil/gösterim ve benzeri etkinliklerden biri veya bir kaçı uygulanarak verilir. Dersin öğretim elemanı bunlara ek olarak derse devam, derse katılım/katkı veya gerekli gördüğü diğer kriterleri de göz önünde bulundurarak sınav notunu belirler.

(3) Birden fazla değerlendirme türünün ve kriterin kullanılması halinde, öğretim elemanı bunların sınav notu içindeki ağırlığını belirleyerek ders izlencesinde gösterir ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan eder.

(4) Öğretim elemanı sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapmak ve notları enstitü tarafından talep edilen süreler içinde BYS’ye girmekle yükümlüdür.

(5) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde Enstitüye yazılı olarak başvurarak itiraz edebilirler. Sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş işgünü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirilir. Not değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yapılabilir.

(6) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlardaki sınavlar, ilgili mevzuata göre yürütülür.

(7) Öğrencinin YANO’su ile GANO’su Üniversitede uygulanan sınav ve başarı değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

(8) GANO’su 3,50 – 3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme, öğrencinin transkriptinde belirtilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Her bir öğrenci için lisansüstü projesinin hazırlanması ve gerektiğinde ders seçimi sürecinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir. Üniversitede o alanda uzman bir öğretim üyesi yok ise diğer yükseköğretim kurumlarından aynı alanda uzman olan öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Tezsiz yüksek lisans programları ile sanatta yeterlik programlarında doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman ataması yüksek lisans programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programları için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile olur.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik ile ilgili anabilim dalları hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için başarıyla tamamlanmış en az bir adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanın talebine istinaden en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak kaydı ile, Üniversite içinden veya dışından ikinci bir danışman atanabilir. İkinci danışmanın herhangi bir kurumda akademik personel olarak çalışıyor olması şart değildir. İkinci danışman, Enstitüye yazılı olarak başvurarak danışmanlıktan ayrılabilir. Ayrıca, danışmanın talepte bulunması halinde, ikinci danışmanın görevlendirilmesi iptal edilir ve yeni bir ikinci danışman atanır. Yurt içindeki veya dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü programlarda ikinci danışman ataması ilgili protokol hükümlerine göre belirlenir.

(4) Diğer yükseköğretim üst kurullarına veya bunlara bağlı kurumlara geçen ya da emekliye ayrılan veya Üniversiteden istifa eden öğretim elemanları, Enstitüye on işgünü içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, danışmanlığa devam edebilirler. Aksi takdirde bu sürenin dolmasıyla birlikte bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

(5) Danışmanın altı aydan daha uzun süreyle il veya yurt dışında görevlendirilmesi ya da altı aydan daha uzun süreli sağlık raporu alması halinde, öğrencinin başvurusu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman atanabilir.

(6) Danışmanın Enstitüye gerekçeli olarak başvurması halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ataması iptal edilir ve bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

(7) Öğrenci Enstitüye gerekçeli olarak başvurarak danışman değişiklini talep edebilir. Bu durumda yeni bir danışman atanır.

(8) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen süreler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır.

(3) Yeterlik sınavına girebilmek için GANO’nun en az 3,00 olması gerekir. Ayrıca, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen beşer kişilik doktora yeterlik komiteleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Jüri en az ikisi Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkının olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmana oy hakkı tanınmaması halinde, jüri danışman dâhil altı üyeden oluşur.

(6) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan tarihte üye tam sayısı ile toplanarak yeterlik sınavını yapar. Asil üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır.

(7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını değerlendirir, başarılı veya başarısız olduğuna üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak, sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.

(8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jüri, sınavda başarılı bulunan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, doktora programındaki derslerin toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla ek ders/dersler almasına karar verebilir. Bu durumda öğrencinin hangi dersleri alacağı, jürinin tavsiyesi dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Söz konusu dersler transkriptte görünür, fakat GANO hesaplamasına dâhil edilmez. Bu dersleri 16 ncı maddede belirtilen azamî süreler içinde başarı ile veremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının izlemesine açık olarak gerçekleştirilir. Ancak, jüri kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(11) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik/yetenek sınavı uygulanabilir.

(12) Yeterlik/yetenek sınavına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme Komitesi, Lisansüstü Eser Önerisinin Savunulması,

Jürisi ve Sonuçlandırılması

İzleme komitesinin oluşturulması ve işleyişi

MADDE 23 – (1) Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programında ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler için danışmanın tavsiyesi dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde izleme komitesi oluşturulur. Komite, danışmanın yanı sıra anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Sanatta yeterlik programlarında, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de komitede görevlendirilebilir.

(2) Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İzleme komitesinin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

Lisansüstü eser önerisinin savunulması

MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programının ders döneminde başarılı olan öğrenciler, hazırlayacakları lisansüstü eserin amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan öneriyi, en geç altı ay içinde izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, lisansüstü eser önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Komite, öğrencinin sunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul, düzeltme veya ret kararı alır.

(3) Düzeltme kararı alınması halinde, düzeltme için bir ay süre verilir. Öğrenci, bu sürenin sonunda lisansüstü eser önerisini komitede tekrar sunar. Komite, öğrencinin sunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul veya ret kararı alır. Lisansüstü eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya lisansüstü eser konusu seçebilir. Danışmanın değiştirilmesi veya mevcut danışmanın talep etmesi halinde, izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

(4) Danışmanı değiştirilmeyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya lisansüstü eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar sınava alınır. Lisansüstü eser önerisi bu sınavda da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde lisansüstü eser önerisi sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak lisansüstü eser önerisi reddedilir.

Lisansüstü eserin hazırlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programlarında öğrencinin danışmanla beraber belirlediği lisansüstü eser önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü eserin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir lisansüstü eser önerisi hazırlar.

(3) Lisansüstü eseri, danışmanın/izleme komitesinin gözetimi, yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırlanır.

(4) Lisansüstü eseri, programın eğitim dilinde hazırlanır. Ancak, eğitim dili Türkçe olan bir programa devam eden öğrencinin talebi ve danışmanın veya izleme komitesinin uygun görmesi halinde, Üniversitedeki eğitim dillerinden birinde olmak kaydıyla Türkçeden başka bir dilde de hazırlanabilir. Bu durumda, eserde Türkçe özete de yer verilir.

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda, lisansüstü eserinin Türkçeden başka bir dilde hazırlanması halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda, savunma jürisi tarafından onaylanmış nüshanın Türkçeye aynen tercümesi de Enstitüye teslim edilir. Öğrenci bu şartı yerine getirdikten sonra geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir.

Savunma sınavı jürisinin oluşturulması

MADDE 26 – (1) Savunma sınavı jürisi, danışmanın teklifine istinaden anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise üçü öğrencinin izleme komitesinde yer alan öğretim elemanları ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkının olup olmadığına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması halinde, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik programlarında oluşturulan jürilerde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de yer alabilir. İkinci danışman, oy hakkı olmaksızın jüri toplantısına katılabilir.

(4) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararından itibaren iki ay içinde, üye tam sayısı ile toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Asil üyelerin katılamaması halinde, yedek üyelerin katılımı sağlanır.

Lisansüstü eserin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini tamamlayan öğrenci, ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın onayına sunar. Danışman dönem projesinin başarılı olduğuna karar verirse, sonucu BYS’ye girer. Danışmanın, proje hakkında düzeltme kararı alması veya projenin ikinci yarıyılın sonunda danışmana teslim edilmemesi halinde, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciye iki aya kadar ek süre verilebilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında savunma sınavına girilebilmesi için öğrencinin, lisansüstü eserinden ürettiği bir çalışmanın hakemli bilimsel toplantıya/yayına kabul yazısı alınmış olmalı veya lisansüstü eserin konusunu içeren sanat/tasarım çalışması sergilenmiş olmalı ya da sergiye kabul yazısı alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu tür bir şart getirilebilir. Danışmanlar uygun görürlerse, söz konusu yayının hazırlanmasına veya sanat/tasarım çalışmasının sergilenmesine katkı sağlayabilirler. Bu durumda yayının veya sanat/tasarım eserinin üzerinde danışmanların da adı yer alır. Üniversitenin adının yayınlar, basılı ve görsel materyaller ile yazışmalarda gösterilmesi mecburidir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, lisansüstü eser önerisinin kabul edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme komitesi toplantısına girmiş ve son toplantıda lisansüstü eseri hakkında savunulabilir kararı alınmış olması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında danışman, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan lisansüstü esere ilişkin intihal yazılım programı raporu, danışman tarafından Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu raporu jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinden herhangi biri, rapordaki verilere dayanarak eserde intihal yapıldığını tespit ederse, durumu danışmana bildirir. Danışman, gerekli düzeltmelerin yapılmasını öğrenciden talep eder. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen öğrenci savunma sınavına giremez. İntihal raporuna ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından düzenlenir.

(5) Öğrenci, yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına, eserin danışman/izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan nüshasını, savunma sınavı tarihinden en geç on beş gün önce teslim eder. Savunma sınavı, lisansüstü eserin sunulması ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanları savunma sınavını izleyebilir. Ancak, jüri eser hakkındaki kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(6) Jüri eser hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret kararı verilmesi halinde, durum gerekçeli bir raporla Enstitüye bildirilir. Kabul oyu kullanan üye/üyeler, rapora karşı görüş gerekçesini ekler. Lisansüstü eseri hakkında ret kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisansüstü eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, talep edilen düzeltmeleri tamamlayarak, karar tarihinden itibaren programın azamî süresini aşmayacak şekilde, tezli yüksek lisans programlarında en geç üç ay içinde, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en geç altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu savunma sınavında da eseri hakkında ret kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisansüstü eseri hakkında oy çokluğu ile kabul kararının verilmesi halinde, ret oyu kullanan üye/üyeler, rapora karşı görüş gerekçesini yazar.

(9) Lisansüstü eseri başarılı bulunan öğrenciye sonuç törenle bildirilir ve doktora cübbesi giydirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Dondurma ve Silme

Mezuniyet ve diploma

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, kayıtlı olduğu programın diplomasını alarak mezun olma hakkı kazanır.

(2) Mezuniyet tarihi, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin danışman tarafından başarılı bulunarak sonucun BYS’ye girildiği, diğer lisansüstü programlarda ise lisansüstü eserin jüri tarafından başarılı bulunduğunu gösteren tutanağın Enstitünün resmî kayıtlarına girildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının, savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde basılı olarak ya da elektronik ortamda Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formu Enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde, lisansüstü eserin teslim edileceği süreyi en fazla bir ay uzatabilir. Lisansüstü eserini teslim etmeyen öğrenciye diploma/geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz ve azamî süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde eserin bir kopyası Enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında, tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciye, Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının şartlarını yerine getirmesi ve talepte bulunması kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciye, Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması, kredili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandıracak durumda olmaması halinde, tezsiz yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, talepte bulunmasına istinaden anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir yıla kadar dondurabilir:

a) Tam teşekküllü kamu hastanesinden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu,

b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayısıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması,

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Tutukluluk hali,

f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin ortaya çıktığı tarihten itibaren iki ay içinde, kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanunî temsilcisi vasıtasıyla Enstitüye başvurması gerekir.

(3) Azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt, bu hallerin süresi kadar dondurulabilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, Enstitü tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, YÖK’ün lisansüstü eğitime ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üniversitenin lisansüstü eğitim ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü durumları gidermeye, ilgisine ve yetki alanına göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 12 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce bir lisansüstü programa kayıt yaptırmış öğrencilere, ilgili lisansüstü program için bir kereye mahsus olmak ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen azamî süreler kadar süre tanınır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.