5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya şahsen yapabilir. Ancak, mazeretleri sebebiyle e-Devlet üzerinden veya şahsen kayıtlarını yapamayanlar noter onayı ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci, birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, öğrenciye azami kredi saati miktarına ilaveten son iki yarıyılın her biri için 12 krediyi geçmemek üzere iki ders verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için, tüm dönem derslerini başarı ile tamamlamış ancak tek dersten başarısız olmuş öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/ müdürlük kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığının anlaşıldığı sınav dönemine bakılmadan bütünleme sınavlarının bitim tarihini takip eden sekizinci günden itibaren üç gün içerisinde girerler. Öğrenci, tek ders sınavı hakkını her sınav döneminde bir kez kullanır. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir. Devam almayan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler, tek ders sınavına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sınav salonlarında, dersi veren öğretim elemanlarının uygun gördüğü cihazların dışında iletişim araçları açık bulundurulamaz ve kullanılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınav notlarının otomasyona girilip onaylanmasından sonra, eğer varsa öğretim elemanlarınca yapılmış olan maddi hatalar, akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından sisteme girilerek düzeltilir. Akademik takvimde belirtilen süre dışında yapılan not değişiklikleri, ilgili birim tarafından, ilgili yönetim kurulu kararı ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenci, bu talebini yazılı olarak sınav notlarının otomasyonda onaylanmasından sonra beş iş günü içinde bölüm başkanlığına bildirir. İtiraz işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğretim elemanı tarafından sonuçlandırılır. Akademik takvimde belirtilen süre dışında yapılan itirazlar, ilgili birim tarafından, ilgili yönetim kurulu kararı ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olanlardan, o yıla ait akademik not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, eğitim-öğretim yılı sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlıklar veya Müdürlüklere gönderilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, talep etmeleri halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diplomalar ve kimliklerin verilme şartları

MADDE 37 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden AGNO’sunu yükseltmek isteyenler; istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın derslerinden açılacak olan dersleri, katkı payını yatırmak şartıyla ve öğrencilik haklarından yararlanmadan tekrarlar.

(2) Son yarıyılda/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını bütünleme sınavlarının sonunda ilgili fakülte/yüksekokul tarafından belirlenen sınav takvimine göre kullanırlar. AGNO baraj sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye isteği üzerine diplomayı aldığında iade etmek şartıyla geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre belirlenir. Öğrencinin olmadığı durumlarda noter onayı ile vekil gösterdiği kişiye diploması verilir.

(4) Orijinal diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybı halinde, öğrencinin diplomayı kaybettiğine dair yerel veya ulusal bir gazeteye verdiği ilanın ekli olduğu dilekçe ile başvurması üzerine, kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın yeni bir nüshası düzenlenir.

(5) Lisans öğreniminin ilk iki yılını başarı ile tamamlayan ve öğrenimine devam etmek istemeyen öğrencilere istekleri halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde alanlarına göre meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(7) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(8) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, 2547 sayılı Kanunla kendilerine tanınan bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(9) AKTS–DE/ECTS-DS kredilerine ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin kredi sistemlerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi ile diğer uluslararası eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenci yerel gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(11) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir. Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi zorunludur.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/4/2013

28615

2-

2/7/2014

29048

3-

2/11/2014

29163

4-

4/3/2015

29285

5-

9/2/2016

29619