2 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30198

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Yüksek İhtisas Üniversitesi fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Ertelenmiş ders: Bir programın belirtilen yarıyılında alınmamış veya alınamamış dersi,

ç) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı haftalık ders saatine sahip olan ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıyı,

e) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

f) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,

g) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

i) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışında alınması öngörülen dersi,

j) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

k) Tekrarlanacak ders: Öğrencinin daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu için yeniden alması gereken dersi,

l) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

m) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

n) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıyı,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ö) Yönetim Kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı ile örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da, yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haftadan oluşur.

(2) Gerektiğinde Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle düzenlenir. Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde kayıtlı oldukları programın derslerinden hiçbirini almamış olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim süresi altı yıl (on iki yarıyıl), fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), meslek yüksekokullarının iki yıldır (dört yarıyıl). Bu sürelere yabancı dil hazırlık eğitiminde geçen süreler dahil değildir.

(3) Kayıtlı oldukları diploma programını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayan öğrenciler, 41 inci maddede belirtilen ücreti ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

(4) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler; ilgili derslere devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak başarısız oldukları derslerden, Eylül ayında birer hafta ara ile açılan Ek sınavlar 1 ve Ek sınavlar 2 sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Eğitim-öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Program ile ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler ise talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarından birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları; eğitim-öğretim, ders kayıt, ders ekleme-silme, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç Mayıs ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunar.

(2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 10 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,

c) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

ç) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak,

d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılırlar ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(7) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(8) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(9) Ek kontenjan başvuru ve kayıt işlemleri YÖK’ün her yıl belirlediği tarihlerde gerçekleştirilir.

(10) Yatay geçiş, özel öğrenci ve yurt dışından öğrenci kabulü, ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece, mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen ve azami eğitim-öğretim süresi dolmayan öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kayıtları askıya alınan öğrenciler, kayıt yaptırmaya geldikleri akademik yılda yürürlükteki ders programına ilgili birim yönetim kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Öğretim programları ve dersler

MADDE 12 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bu derslerin ilan edileceği yarıyıllar, haftalık süreleri, bu sürelerin teorik ve uygulama dağılımları, derslerin AKTS kredileri, zorunlu/seçmeli durumları ve ön koşulları, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından, o bölüm/programın bağlı bulunduğu birime teklif edilir. İlgili birim kurulunca uygun görülen teklifler, Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır.

(2) Gerektiğinde, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile bazı dersler her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Yaz öğretiminde açılacak eğitim-öğretim programında yer alan dersler, her yaz öğretimi dönemi öncesinde, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile belirlenerek, yaz öğretimi akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir.

(4) Eğitim-öğretim programında staja yer verilmesi durumunda, stajın süresi ve uygulama esasları ilgili birim kurullarınca hazırlanıp, Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Stajların 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(6) Ortak zorunlu dersler dışında, altı yıllık eğitim-öğretim programının en az 192 kredi, beş yıllık eğitim-öğretim programlarının en az 160 kredi, dört yıllık eğitim-öğretim programlarının en az 128 kredi, ön lisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. Her yarıyıl 30 AKTS kredisi olmak üzere altı yıllık eğitim-öğretim programının 360 AKTS, beş yıllık eğitim-öğretim programlarının 300 AKTS, dört yıllık eğitim-öğretim programlarının 240 AKTS, ön lisans programlarının ise 120 AKTS olması zorunludur. Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tıp Fakültesinde sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu fakültede dersler, ders kurulu, uygulama ve staj eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, Dönem IV ve V’teki stajlardan birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, öncelikle başarısız olduğu stajı/stajları tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst dönem stajları ile eğitim-öğretime devam eder.

Ders yükü

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders yükü 30 AKTS’dir.

(2) Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, GANO’su 2,00’nin altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 35 AKTS’ye; GANO’su 2,00-2,50 olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye; GANO’su en az 2,50 veya üzeri olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü en çok 45 AKTS’ye kadar artırılabilir.

(3) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.

Ders alma ve ders ekleme-silme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Ders kaydını öngörülen tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler, ders ekleme-silme süresi bitimine kadar ve ancak mazeretlerinin Rektörlük tarafından kabul edilmesi halinde kayıt yaptırabilirler. Bu sürenin aşılması durumunda, öğrenci o yarıyıl ders alamaz ve kaydı askıya alınır.

(2) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız oldukları ve ertelenmiş olan dersleri öncelikle almaları gerekir. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrenciler için yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan, niteliği öğrenci danışmanınca uygun bulunan ve bölüm/program başkanlığınca onaylanan derslerde bu kural uygulanmayabilir.

(4) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları tarafından alınan kararla ön koşullu olarak belirlenen bir dersin alınabilmesi için, ilişkilendirilen ders veya derslerin önceden alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekir.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme süreleri içinde, danışmanlarının onayı ile aldıkları derslerden bir ya da birkaçını silebilirler ya da aldıkları derslerin arasına yeni dersler ekleyebilirler. Ancak bu işlemlerin ve sonuçlarının, 14 üncü ve bu maddede yer alan ilgili diğer hükümlerle çelişmemesi gerekir.

(6) Danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının uygun görmesi halinde, öğrenciler, kendi eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin AKTS kredi toplamının %10’unu aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer birimlerinde açılan dersleri seçmeli ders olarak alabilirler.

(7) Öğrenciler, programlarında belirtilen dersler dışında, danışmanlarının onayı ile Üniversitenin diğer birimlerinde açılan dersleri de program dışı ders olarak alabilirler. Bu derslerden alınan notlar not döküm belgesinde gösterilir ve YANO/GANO’ya katılır.

Ders geçme esası ve işleyişi

MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ders geçme esasına dayalıdır.

(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, alınması gereken yarıyılda alınmayan veya alınan fakat başarısız olunan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın onayıyla, tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez ertelenebilir.

(3) Ders seçme ve AKTS kredisi tamamlamada öğrenci, en az, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş AKTS kredisi kadar ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

(4) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık raporu alması devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) Bir defa (DD)/(FD)/(FF) notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu derste devam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. (D) harfi alan öğrenci dersin tekrarını devam esaslarına uygun olarak almak mecburiyetindedir.

Ders muafiyetleri

MADDE 18 – (1) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, muaf olacağı dersleri karara bağlar.

(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam AKTS kredisi, o yarıyılın AKTS kredisi kadardır.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulunun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın eğitim-öğretim programından sorumlu tutulur.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi dikkate alınarak, ilgili birim yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler, ilgili birimin yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesi ders kurulu sınavları dışında bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, her yarıyıl sonunda da bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Senatonun uygun görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.

(2) Tıp Fakültesi dışındaki bölüm/programlar için bütünleme sınavlarına ilgili dersten o yarıyıl başarısız olan ve (DC) notu alan fakat YANO/GANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler girer. YANO/GANO’su 2,00’nin üstünde olan ve ilgili dersten (DC) notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girmeyi talep edebilir. İlgili talep öğrenci tarafından bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne resmi olarak iletilir.

(3) Tıp Fakültesinde, yılsonunda (DC) notu alan öğrenciler GANO’suna bakılmaksızın bütünleme sınavına girerler.

(4) Öğretim elemanı, önceden haberli ya da habersiz, kısa yazılı sınavlar yapabilir, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir.

(5) Yarıyıl başarı notunun hesaplanmasında tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.

(6) Öğretim elemanları, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(7) Mazeret sınavı, ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden üç iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat eder. Sağlık mazereti nedeniyle sınavlara katılmayan öğrencilerin bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmesi ve raporun ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavlarının uygulanış ilkelerini ilgili birim yönetim kurulları belirler.

(8) Tek ders sınavı, bu maddede belirtilen şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl sonunu veya yılsonunu takip eden ay içerisinde yapılır. Yaz öğretimi bitiminde yapılan tek ders sınavına, yalnız o akademik yıldaki yaz öğretiminde okuyan öğrenciler girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde, ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavı dersin kredisi üzerinden ücretlendirilir. Dersin kredi ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren veya sınavlara cep telefonu gibi elektronik cihazlar ile giren öğrenci için tutanak tutulur, öğrenciye o sınavdan (FF) verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

Ek sınavlar

MADDE 22 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız ders sayısını beş derse kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları derslerin sınavlarına girerler. 5 veya daha az sayıda olan derslerin ek sınavları derslerin kredileri üzerinden ücretlendirilir. Dersin kredi ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, GANO’su 2,00’den az olduğu için uzatmalı öğrenci durumunda olan öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere, yüz yüze eğitim-öğretimi zorunlu olan dersler dışındaki istedikleri derslerden ek sınavlara girebilmeleri için sınırsız ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, istedikleri derse özel öğrenci olarak kayıt olup derse katılırlar, bu dersteki yarıyıl başarı notu ek sınav notu olarak değerlendirilir.

(3) Uzatmalı öğrencinin sınava gireceği ders uygulamalı bir ders veya staj, proje, bitirme projesi gibi yarıyıl içi zorunlu yüz yüze yönleri olan bir ders ise öğrenci bu derslere özel öğrenci olarak kayıt olur ve aldığı not yarıyıl başarı notu olarak değerlendirilir. Sınavlara girecek uzatmalı öğrencinin özel öğrenci olarak katılacağı derslere, bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(4) Uzatmalı öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına, dersin bütünleme sınavı yapılacak ise bütünleme sınavına veya ilgili dersler yaz öğretiminde açılmış ise yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer.

(5) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınavlara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen özel öğrencilik veya sınav ücretini öderler.

(6) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir yazılı başvurularını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde, sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler, o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 24 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar ile yılbaşı tatili dışında, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 25 – (1) Her türlü sınav kâğıdı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 26 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/müdür, itirazı, ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanına, ilgili öğretim üyesine veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç, yedi iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, durum ilgili birimin yönetim kurulunca düzeltilir.

(3) Ara sınav sonuçları en geç sınavı izleyen on iş günü, yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları en geç yedi iş günü ve bütünleme sınav sonuçları en geç üç iş günü içerisinde ilan edilir.

Başarı notu

MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Rektörlüğün uygun gördüğü yöntemler ile başarı notu hesaplanır.

(2) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a)        Notlar            Katsayılar                 Sonuç

             AA                   4,00                     Başarılı

              BA                   3,50                     Başarılı

              BB                   3,00                     Başarılı

              CB                   2,50                      Geçer

              CC                   2,00                      Geçer

              DC                   1,50               Koşullu Geçer

             DD                   1,00               Başarısız Kalır

              FD                   0,50               Başarısız Kalır

              FF                   0,00               Başarısız Kalır

b) B: Kredisiz dersler için başarılı,

c) K: Kredisiz dersler için kalır,

ç) D: Devamsız,

d) G: Girmedi,

e) M: Muaf,

f) S: Süren çalışma,

g) E: Eksik çalışma.

(3) Takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) harfi, (FF) notuna dönüştürülür.

(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de Tıp Fakültesi hariç başarılı sayılır.

(5) (DD)/(FD)/(FF) notu, dersten başarılı olunamadığı anlamına gelir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

(6) (D) harfi, ilgili dersten devamsız olan öğrenciye uygulanır. Bu harfi alan öğrenci bu dersi tekrar almak, devam şartını yerine getirmek ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

(7) (B) ve (K) harfi, ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(8) (M) harfi, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri ön lisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder. (M) harfi ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Not yükseltme

MADDE 28 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) notu ile başardıkları dersleri, 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

(2) Öğrenci, başarılı olduğu dersten notunu yükseltmek için sınava girebilir. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenci dilekçe ile fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvurur. Öğrencinin notunu yükseltmek için girdiği sınavdan aldığı not, en son not olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS, o dersin AKTS’si ile öğrencinin başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(2) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (bütünleme ve yaz öğretimi dahil) önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır ve buna göre başarı notu hesaplanır.

(3) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek GANO’nun hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) harfleri (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Ders ve kredi transferi

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin ilgili bölüme kaydolmadan herhangi bir yükseköğretim kurumundan almış ve karşılığı en az (CC) olan bir not ile başarmış olduğu derslerden öğrenci danışmanınca eşdeğer niteliğinde bulunanlar, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Bu durumda öğrenci, transfer edilen dersin eşdeğer sayıldığı dersten muaf olur.

(2) Başka öğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı ve ders kodu ile yer alır. Alınan dersin AKTS kredi karşılığı ile alınan harf notunun Üniversitedeki eşdeğer karşılığı, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

Öğrencilerin başarı durumları

MADDE 31 – (1) YANO/GANO’su en az 2,00 olan ve tekrarlanacak dersi bulunmayan öğrenci başarılı öğrencidir.

(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GANO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, GANO’sunu belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.

(3) YANO/GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Değişim programları

MADDE 32 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. AKTS ve bu konudaki diğer esaslar, Senato tarafından düzenlenir.

Yatay geçiş

MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Dikey geçiş

MADDE 34 – (1) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

İntibak

MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzinler ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme izni

MADDE 36 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile lisans ve ön lisans eğitim-öğretimi süresince toplam iki yıla kadar öğrenime ara verme izni verilebilir.

(2) Öğrenime ara verme izninde, izin süresi azami kanuni eğitim-öğretim süresine eklenir.

(3) Öğrenime ara verme izni ile ilgili başvuruların ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.

(4) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silahaltına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakiler, raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtlarını yaptırmak üzere ilgili fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına müracaat ederler.

Kayıt dondurma izni

MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlık, bölüm/program başkanlıklarına başvurarak bir yarıyıl kayıt dondurma izni isteyebilirler. İlgili birimler, öğrencinin kayıt dondurma izin talebi hakkında karar alarak, Rektörlüğün onayına sunar. Kayıt dondurma izni her defasında en çok bir, tüm öğretim süresinde toplam dört yarıyıl verilebilir.

(2) Kayıt dondurma izin süresi öğretim süreleri dışındadır.

(3) Kayıt dondurma izin isteği zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekleme-silme süresinin son gününe kadar yapılır.

(4) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için kayıt dondurma izinli sayılır.

(5) Kayıt dondurma izinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Hastalık izni

MADDE 38 – (1) Sağlık raporu alan öğrenci, üç iş günü içinde raporunu ilgili dekanlık/yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim eder. Rapor ilgili yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve ders kurulu/ara sınavlarına giremez, ancak rapor bitiminden sonra ders kurulu/ara sınavlarının mazeret sınavlarına girebilir. Rapor, derslere devamsızlığı ortadan kaldırmaz. Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler, o yarıyıl izinli sayılabilirler.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin her türlü izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler. Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra her türlü izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si izleyen yarıyıl borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

(2) Burs alan öğrencilerin, açıklanan izinli veya raporlu geçen sürede eğitim-öğretim ücreti ödeme şekline ek olarak bursları izinli oldukları süre boyunca ödenmez ve eğitim-öğretime tekrar başladıklarında herhangi bir burs geri ödemesi yapılmaz. Ancak başladıkları tarihte bursları devam eder.

İlişik kesme

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin birim ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulundan çıkartılma cezası almış olması,

b) Kalıcı yeti kaybına neden olan psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ücrete ilişkin olarak;

a) İlişiğinin kesilmesi, güz ve bahar yarıyılları için akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasını takip eden 1 ay içinde ise öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi,

b) İlişiğinin kesilmesi derslerin başlamasını takip eden 1 aydan sonra ise öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %100’ünü ödemesi,

c) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması,

gerekir.

(3) 8 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Ücretleri, Burs, Özel Öğrenci, Disiplin İşlemleri ve Mezuniyet

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 41 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranında indirim yapılır.

(2) Eğitim-öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanır.

(3) Eğitim-öğretim ücretlerinin ilk taksidi, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksidi ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.

(4) Eğitim-öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavları ve öğretimi kapsar.

(5) Eğitimini 8 inci maddede belirtilen azami sürelerde bitiremeyen ön lisans ve lisans öğrencileri, eğitim ücretlerini ilk yıl için %25, diğer yıllar için %50 oranında artırılmış olarak öderler.

(6) Tıp Fakültesi hariç bir yarıyılı kapsayan ders ve/veya derslerin (işbaşında eğitim, blok uygulama, klinik staj) dışında mezuniyetine toplamda;

a) Tek dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %25’i,

b) İki dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %50’si,

c) Mezuniyetine tek veya iki dersi kalmış olup ilgili yarıyılda hiç ders alamayan öğrenciden ders alamadığı yarıyıl için öğretim ücretinin %25’i,

alınır.

(7) Tıp Fakültesi hariç bir yarıyılı kapsayan ders ve/veya derslerin akademik yarıyıl veya yaz öğretiminde alınması halinde yarıyıl ücretinin %100’ü alınır.

(8) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan Tıp Fakültesi öğrencilerinden kalan staj süresi 0-13 hafta olanlardan eğitim ücretinin % 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin %50’si, 27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin % 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim ücretinin % 100’ü alınır.

(9) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez. 8 inci madde hükümlerine göre öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırmaya geldiği akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(10) Öğrencilerin (özel öğrenciler dahil), eğitim-öğretim, sınav, ek sınavlar, yaz öğretimi, kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemlerinin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(11) Kayıt silme veya sildirme Rektörlük onayı ile yapılır.

Burs

MADDE 42 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim gören öğrenciler için sağlanan burslar hakkındaki esaslar, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 43 – (1) Üniversitede özel öğrenci statüsü hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Disiplin işlemleri

MADDE 44 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bildirilenler, sınavlara alınmaz ve sınav haklarını kaybeder. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların, tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü, ilgili birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 45 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,

b) Ön lisans programları için en az 120 AKTS, lisans programları için en az 240 AKTS, eğitim süresi beş yıl olan programlar için en az 300 AKTS ve altı yıl olan programlar için 360 AKTS’yi tamamlamış olmak,

c) En az 2,00 GANO’ya sahip olmak.

Ön lisans diploması

MADDE 46 – (1) Dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. Ayrıca, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, ilk dört yarıyıl derslerini en az 2,00 GANO ile tamamlamış olmaları ve ilk dört yarıyıl derslerinden en az (DC) notu almış olmaları koşuluyla, ön lisans diploması ve diploma eki verilir. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Lisans diploması

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun asgari sekiz yarıyıllık bir programı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 48 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna dilekçe ile bildirmeyen, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 3/1/2016 tarihli ve 29582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.