2 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30198

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim üyesini,

c) Merkez (MKÜKPM): Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mezunlar: Mustafa Kemal Üniversitesi mezunlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Öğrenciler: Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerini,

f) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektör Yardımcısı: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

ğ) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde Üniversite öğrencileri ile genelde üniversite adayları, mezunlar, ebeveynler kapsamında bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek ve meslek icrasına başlama süresini kısaltabilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırladıkları özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak,

b) Üniversiteyi tercih eden öğrenci verileri ile bölüm bazında istatistiksel analizler yaparak Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek,

c) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek,

ç) Firmalardan gelen taleplerle iş ve staj imkânlarını öğrencilere sunabilecekleri firma etkinlikleri düzenlemek,

d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplulukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek,

e) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve bunlara katılmak,

f) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek, bu kuruluşlara üye olmaya yönelik girişimlerde bulunmak,

g) İş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer gelişimi ve beklentileri gibi konularda bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak, her türlü bilgi, belge ve yayını temin ederek bir dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak,

h) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mezun dernekleri ve vakıflarıyla işbirliği içinde mezunların kariyer hikâyelerinden öğrenciye örnek teşkil edecek ve mezunu onurlandıracak etkileşimler düzenlemek, bu etkileşimleri sürdürülebilir mentorluk boyutuna taşıyacak çalışmalar yapmak, mezunların kurduğu yurt içi ve yurt dışı derneklerle Merkezin yararına olacak faaliyetlerde bulunmak,

i) Mezunlar ve öğrenciler için yeni etkileşim platformları geliştirmek,

j) Öğrencilerin kariyerlerini planlı hedefler doğrultusunda belirlemeleri, geleceğe yönelik doğru ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için Üniversite bünyesindeki kariyer planlama, uygulama ve araştırma faaliyet alanlarına hitap eden her birime destek olmak ve yenilerini geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak, eğitimler vermek,

k) Aday öğrencilerin ebeveynleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak, bu alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak,

l) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin artması paralelinde profesyonel ve akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek,

m) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerden, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve benzeri kurumların danışanlarının faydalanması için önerilerde bulunmak,

n) Akademik kariyer danışmanlarına, danışanlarının kariyer hedeflerinde nasıl etkili olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek,

o) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.

(2) Merkezde biri akademik biri idari olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunur. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine akademik kadrolu müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, 3 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2)  Üyeliği sona eren Danışma Kurulu üyeleri aynı usul ile tekrar görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür, gerektiği durumlarda, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, geliştirilen projelere, ulusal ve uluslararası işbirliğine ilişkin konularda yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları

MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde üç yıl için görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Görev süresi sona eren kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak,

b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,

c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danışmanlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak,

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.