28 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30194

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İki yıl sonunda İngilizce yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilere takip eden üç yıl içinde ve her yıl sadece güz döneminde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.”

“(3) Beş gün ve üzerinde devamsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin sosyal ve sportif etkinliklere katılma veya beş günden az raporlu olmaları durumunda, derslere katılmadıkları süre %15’lik dilim içinde değerlendirilir. Ancak, Rektörlük tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. Beş günden daha kısa bir süre için raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları süre zarfında herhangi bir sınava girememişlerse telafi sınavına girebilirler ancak devamsız sayılıp sayılmayacakları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavında maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün içinde bir dilekçe ile YADYOK Müdürlüğüne başvurur. Öğrenci dilekçeleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2016

29662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2016

29838

2-

7/11/2016

29881