22 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30162

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MANTAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.