14 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30154

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışmanı atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ciltlenmemiş şekilde en az dört nüsha halinde danışmana tezini teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için aldığı tüm derslerden sınava gireceği tarihten önce başarılı olması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer yeterlikleri yerine getirmiş olması gerekir. Tez savunma sınavı, tez konusu önerisinin verildiği tarihten itibaren en erken altı ay sonunda yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nushasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program, toplam 30 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar öğrencinin danışmanını belirleyerek enstitüye bildirir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine izleyen iki dönemde danışmanlık verilmez. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 12’dir. Ancak bu sınır sadece ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri; söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nushasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin onbirinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programında danışman atamasında, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu en geç ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır. Bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine izleyen iki dönemde danışmanlık verilmez. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak koşuluyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nushasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875