14 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30154

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAMDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta psikolojik danışmanlık olmak üzere diğer tüm ruh sağlığı yardımı alanlarında farkındalık temelli terapötik yaklaşım ve gelişmeleri düzenli bir şekilde ve güvenilir kaynaklardan takip etmek, güncel araştırmalarla destekleyerek kültürümüze uyarlamak, profesyonellere yönelik sertifika eğitim programları düzenlemek ve sağaltım grupları oluşturarak, Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Psikolojik danışmanlık ve diğer tüm ruh sağlığı yardımı alanlarında farkındalık yaklaşımı ve uygulamaları konularında araştırmalar yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak suretiyle kamuoyuna duyurmak,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi/ özel kurum ve kuruluşlarla, yurt dışındaki diğer farkındalık merkezleriyle merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,

c) Farklı sektörlere mensup çalışanların eğitimlerinde, farkındalık temelli yaklaşımlarla stres azaltma, farkındalık temelli bilişsel terapi ve kabul ve kararlılık terapisi alanlarında uygulama ve araştırma yapabilecek donanımı sağlamayı hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

ç) Yaşamda bilinçli farkındalık temelli araştırma ve uygulama alanındaki uluslararası güncel gelişmeleri takip ederek bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

d) Yaşamda farkındalık temelli yaklaşım konularında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir arşiv oluşturmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan araştırmacıları, farkındalık temelli yaklaşımlar aracılığıyla bireylerin iyi oluş halini arttırma, akademik performans ve iş performansı, iş ve yaşam doyumu, yaşamdaki ve iş hayatındaki problemli durumlarla başa çıkma becerileri vb. konularda çalışmalar yapmaya özendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları için öneri geliştirmek ve Rektör onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektör onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Danışma Kurulu en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca mezkur Kurul, Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.