14 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30154

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalını,

d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden öğretim üyesini,

e) Enstitü: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

g) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

k) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

l) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, enstitülerin anabilim/anasanat dallarınca ilgili fakültelerin bölüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.

(2) Açılan programlar anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile o anabilim/anasanat dallarından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar, aynı usulle, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, enstitüce belirlenen esaslara göre, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

Yüksek lisans programına başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

Doktora programına başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle, başvuru süresi içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakülteleri ile eğitim fakültelerinin ortaöğretim alan öğretmenliği diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanının en az 85 puan olması şartı aranır. Ayrıca, ALES puanının %60’ı ile lisans AGNO’sunun %40’ının toplamının 90 puandan az olmaması gerekir.

(6) Doktora programına, öğrenci kabulünde adayın YDS’den en az 55 puan alması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

(7) Tıp fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru ve kabul şartları

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(2) Enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu çalışmalara yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınavı notunun %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının %20’sinin toplamı en az 65 puan; lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise yeterlilik sınav notunun %60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir. Değerlendirme bu toplam puana göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru ve kabul şartları

MADDE 10 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına, en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi lisans diplomasına, diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve sayısal ALES puanlarının en az 55 olması gerekir. Ayrıca, fakülte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesine sahip olanların lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sayısal ALES puanının %60’ının toplamının en az 65 olması gerekir.

(3) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın %70’i ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’unun toplanmasıyla elde edilir.

(4) Tıp fakültesi mezunlarının mezuniyet not ortalamasının %50’si ile temel tıp puanının %50’sinin toplamının en az 55 puan olması veya mezuniyet not ortalamasının %40’ı ile sayısal ALES puanının %60’ının toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(5) Adayın başvurduğu doktora programına yerleşebilmesi için hazırlık sınıfları dışında en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının, mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve ALES sayısal puanının/temel tıp puanının %60’ının toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak olan adayların sayısal ALES puanının en az 85 olması gerekir. Ayrıca, sayısal ALES puanının %60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puanın alınması zorunludur.

(8) Farklı mezuniyet programları için yukarıda belirtilen başvurma kriterlerinde belirtilen yüzde oranları dikkate alınarak yerleştirme puanları hesaplanır ve tek bir sıralama listesi oluşturulur. Adayların yerleştirilmesi bu sıralamaya göre yapılır.

(9) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 YDS puanı veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almaları gerekir.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda, ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri hakkında anabilim dalının görüşü alınır ve başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türk dili sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilişikleri kesilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar, Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar

MADDE 12 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK tarafından belirlenen şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde anabilim/anasanat dalının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan başvuru şartları aranır.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya Üniversitenin bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.

(7) Bilimsel hazırlık programına 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre öğrenci kabul edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve buna ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitü tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlara başvuruların değerlendirilmesi ve kesin kayıt

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olması gerekir. Başvuran adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(2) Özel yetenek gerektiren güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi ve spor gibi anabilim dallarında, yeterlik sınavı konulabilir; bu durumda ALES puanının %40’ı, lisans AGNO’sunun %30’u, yeterlik sınav notunun %30’u alınarak toplanır. Bu toplamın 60’tan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(3) Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %60’ı, lisans AGNO’sunun %40’ı alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(4) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların, ilgili ALES puanının %60'ı, lisans AGNO’sunun %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanan yerleştirme puanının 65 puandan az olmaması gerekir. Adaylar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(5) Doktora programına, dört yıllık lisans diploması ile başvuranlar ise, 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak kaydı ile ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı alınarak, ilgili programın sıralamasına dahil edilirler.

(6) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(7) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekalet verdikleri vekilleri aracılığı ile süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(8) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı, enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadırlar. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak öğrenim süresini aştığı için katkı payı yatıracak olan öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, ders kayıt fişinin öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

(2) Mazeretleri, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını vekalet verdikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; anabilim/anasanat dalı tarafından zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 kredi ve 20 AKTS değerinden fazla olamaz.

(3) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3 kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.

(4) Lisansüstü derslerle ilgili diğer esaslar enstitüce belirlenir.

Derslere devam

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için %70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir.

(5) Enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilerine, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 25 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Harf Notu              Katsayısı             Başarı Notu

AA                            4,00                    90–100

BA                             3,50                     85–89

BB                             3,00                     80–84

CB                             2,50                     75–79

CC                             2,00                     65–74

FF                              0,00                      0–64

d) (ç) bendinde yer alan harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılır:

1) G (Geçer): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

2) M (Muaf): Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları dersten/derslerden enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

3) D (Devamsız): Dersin devam yükümlülüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

4) K (Kalır): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarısızlığı durumu için kullanılır.

5) E (Eksik Not): Mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

e) Başarı notu G, M, K ile takdir edilen dersler, not ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 26 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Notların ilanı

MADDE 27 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç on beş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile enstitü müdürlüğüne gönderir.

(2) Ara sınav ve kısa sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların başarı durumu, enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonucuna ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur. Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan eşdeğer dersleri alırlar.

(2) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 24 üncü maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam kredi saatinden sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından yürütülür. Ancak tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir ve enstitüye bildirir.

(4) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(6) Öğrenci veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitüye gönderir. Enstitü ise ilgili jüri üyelerine iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler enstitüce belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunma sınavında tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin tezi, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun bulunduğu takdirde öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Yüksek lisans programı başka bir üniversite ile ortak yürütülüyorsa, ortak yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, şekil ve formatı yürütücü enstitü tarafından belirlenen, her iki üniversite ve enstitü isimlerinin yer aldığı, ayrıca her iki üniversite rektörleri ve enstitü müdürleri tarafından imzalanmış olan tek bir diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden ve 60 AKTS den az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi, uzaktan eğitim programları hariç, yeterlik sınavından oluşur. Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci bir lisansüstü öğretim programı olarak sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sınavına alınır.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir ve en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

Süre

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki en çok üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 41 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan programın puan türünde 55’ten az olmaması gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan programın puan türünde 55’ten az olmaması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 90 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

ç) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlardan doktora programına başvuracak olan T.C. uyrukluların doktora programına kabulünde; ALES puanının %60’ı, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun % 30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Bu sınavların her birinden en az 70 puan almak zorunludur. Başarı notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile semineri başarı ile tamamlamış bir öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması şartıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmaması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Süre

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü yönetim kurulu Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 14/4/2013 tarihli ve 28618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.