9 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30149

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK 2016 ÜRÜNÜ

ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA BAŞLANGIÇ

FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Açık artırma başlangıç fiyatları

MADDE 1 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2016 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

 

 

 

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve

Marmara
(TL)

 

Ege

(TL)

 

Doğu

(TL)

 

Güneydoğu

(TL)

A. Grad

10,61

10,40

9,44

9,02

B. Grad

6,50

6,37

5,79

5,52

Kapa

6,12

5,99

5,44

5,20

Duble Kapa

3,68

3,61

3,28

3,13

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 30/7/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2015 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.