31 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30140

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve (ç) bendinde belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer iki yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden seçerek alabilir. Öğrenci, bir ders yarıyılı başında toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyılın/yılın sonunda sınavdan önce ilan edilir ve yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu derslerin açılacağı ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve yoklamalar öğrenci otomasyon sistemine haftalık olarak işlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretleri, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç beş gün içinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2015

29370

2-

18/11/2015

29536

3-

30/6/2016

29758