31 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30140

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve (d) bendinde belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer dört yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden seçerek alabilir. Öğrenci, bir ders yarıyılı başında toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci yedinci yarıyıldan itibaren 40 saatlik derse kayıt yaptırılabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyılın/yılın sonunda sınavdan önce ilan edilir ve yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu derslerin açılacağı ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve öğrenci otomasyon sistemine haftalık olarak işlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretleri, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç beş gün içinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tek ders sınavı; 15 inci maddedeki devam şartlarını daha önce yerine getirmek kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.”

“(4) Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2015

29370

2-

18/11/2015

29536

3-

30/6/2016

29758