31 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30140

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EMBRİYO TRANSFERİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Embriyo transferi: Damızlık hayvanlardan elde edilen embriyoların taze veya dondurularak uygun dönemdeki dişi hayvanların genital kanalına özel tekniklerle ve hijyenik koşullarda nakledilmesini,

c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Embriyo transferi konusunda 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda meslek mensuplarının eğitimini yapmak,

b) Biyoteknoloji uygulaması olan embriyo transferi işleminin ülkede yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

c) Türki Cumhuriyetler, Balkan, Orta ve Kuzey Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere AB ülkeleri ile iş birliği halinde embriyo transfer konularında ortak çalışmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,

ç) Yüksek genetik kapasiteye sahip düvelerin diğer ülkelere pazarlanmasını sağlayacak ölçüde embriyo transferinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

d) Uygulama ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri Merkez tarafından akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla ilgililere sunmak,

e) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji uygulaması olan embriyo transferi işleminin uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,

b) Embriyo transferi konusunda eğitimler düzenlemek,

c) İn vitro, in vivo, cinsiyeti belirli embriyo, ovum pick up ve diğer embriyo ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,

ç) (c) bendinde bahsi geçen araştırmalarda elde edilen sonuçları yayımlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, bilimsel katkılarda bulunmak, bilgi ve beceri transferlerini sağlamak,

e) Merkezde embriyo transferi konusuyla ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemini belirlemek ve bu kurulları toplantıya çağırmak,

c) Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarını yürütmek,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; embriyo transferi konusunda çalışmaları olan tam zamanlı veteriner fakültesi öğretim üyelerinden Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alıp yürütülmesini sağlamak,

b) Proje yürütücüleri ile birlikte, Merkezin projeleriyle ilgili araştırma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,

c) Merkezin projelerine ilişkin ortak karar alınmasını gerektiren durumlarda, proje yürütücülerine danışarak karar almak,

ç) Danışma Kurulu üye adaylarını belirlemek,

d) Her yılın faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite temsilcileri ile merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarından iki üye olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.