20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Bu yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler ayrıca öğrenim ücretine tabidir.

(2) Önlisans ve lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenci, kayıtlı olduğu dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti öder.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim öğrenim ücreti, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık eğitimi için ödeyecekleri öğretim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Yaz öğretiminde alınan dersler için, AKTS karşılığı öğrenim ücreti ödenir.

(6) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami öğrenim süresi önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz akademik yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Yıllık öğretim ücretini veya AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere çakışma kontrolü yapılarak, 12 nci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile dokuzuncu fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.”

“a) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından o dersin dönem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla beş iş günü içinde yapılır ve öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

“(11) Başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (f ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı; örgün öğretimde % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz, uzaktan öğretimde ise dönem içi değerlendirmeleri %20, dönem sonu değerlendirmeleri %80 üzerinden hesaplanır. Mutlak başarı notları öğrencilerin sıralama notunu gösterir. Sınıfın başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harfli başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir. Harfli başarı notu ve katsayıları ve diğer işaretler aşağıda gösterilmiştir:

                                                                                             Dört

                                                                                        Üzerinden

                                                                                      (Başarı Notu)

                      Başarı                          Harf Notu                 Başarı

                Derecesi/İşaret                       Puan                   Katsayısı

            Pekiyi            90-100                  AA                        4,00

          İyi-Pekiyi          85-89                   BA                        3,50

               İyi                80-84                   BB                        3,00

           Orta-İyi            75-79                   CB                        2,50

              Orta              70-74                   CC                        2,00

         Zayıf-Orta          60-69                   DC                        1,50

             Zayıf              50-59                   DD                        1,00

         Çok Zayıf          40-49                   FD                        0,50

          Başarısız           00-39                   FF                           0

          Devamsız             00                      DZ                          0

             Muaf                —                       M                          —

             Geçer                —                       G                          —

            Yeterli               —                       Y                          —

              Kalır                 —                       K                           —

      Süren Çalışma         —                       S                           —           ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden, program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu öğrenci otomasyon sisteminden karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı en geç iki iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans/lisans programlarına kayıt olarak ders alan öğrencilerden, kayıtlı oldukları programın 2012-2013 akademik yılında uygulanan ders planı ile intibakı yapılan bütün çalışmalardan başarılı olmuş ve ilgili önlisans/lisans programlarının Senatoca belirlenen toplam kredi miktarını tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir. Bu öğrenciler, ders planındaki bütün dersleri alıp başarmış olmak kaydıyla toplam krediden daha düşük kredi ile de mezun edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2017

30037