20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1993 tarihli ve 21557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.