14 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30124

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları ile ilgili seçimlik ders olarak açılan ve öğrencinin mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları ile diğer fakülte ve bölüm dersleri arasından seçebildiği ve başarılı olması gereken derslerdir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Ara sınıfta okuyan bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu rakam, ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 6 AKTS kredisi daha arttırılabilir. Son sınıf öğrencileri danışman onayı ile istedikleri kadar ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin teorik ve uygulama saatleri ile laboratuvarlara en az %70 oranında devam aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler, o dersten devamsız sayılır ve başarı notu IA notu ile gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin madde başlığı “Yaz öğretimi ve diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma” olarak, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Üniversitede açılacak yaz öğretiminde ve diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alma hususunda, 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 31 inci maddeye göre ilgili yönetim kurulunca Üniversitenin harfli not sistemine göre değerlendirilip dönüştürülerek bir sonraki genel sınav yarıyılı sonuna kadar not durum belgesine işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notlara göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının her birinin ağırlığı %40’tan az %60’tan fazla olamaz. Başarı için yarıyıl sınav notunun, 32 nci maddede yer alan en düşük başarı notu kadar olması gerekir.

(2)  Genel not ortalamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel not ortalaması (GNO);

1) Birinci sınıfın sonunda; 1,50-1,99 olan,

2) İkinci sınıfın sonunda; 1,70-1,99 olan,

3) Üçüncü sınıfın sonunda; 1,80-1,99 olan,

öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler ve GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesindeki öğrencilerin koşullu geçtikleri yarıyıla ait derslerin kredi yükü en fazla 18 AKTS olabilir. Bununla birlikte bu öğrenciler; daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri alabilirler.

b) GNO’su birinci sınıfın sonunda 1,50’nin, ikinci sınıfın sonunda 1,70’in, üçüncü sınıfın sonunda 1,80’in altında olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar,  sadece GNO’larını yükseltmek üzere alt sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri karşılıkları şöyledir:

Harfli Başarı Notu                      Sayısal Değeri

AA                                             4,00

BA                                             3,75

BB                                              3,50

CB                                              3,00

CC                                              2,50

CD                                             2,00

DD                                             1,50

DF                                              1,00

F                                                 0

IA                                               0     ”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) BS: Başarılı, BZ: Başarısız; mezuniyet için gerekli ancak kredisiz olan dersler için kullanılır. Bu notlar genel not ortalamasına dahil edilmeyen dersler ve staj için verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:

 

Harfin Başarı Notu

AKTS Karşılıkları

AKTS Karşılığı Tanım

AA

A

Mükemmel

BA

B

Çok İyi

BB

C

İyi

CB

D

Orta

CC

CD

E

Geçer

DD

DF

FX

Şartlı Başarılı

F

F

Başarısız

IA

 

Devamsız

”

“(6) DF ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan not geçerli sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GNO uygulaması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795

4-

29/8/2016

29816

5-

2/11/2016

29876

6-

29/3/2017

30022