10 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30120

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; karşılaştırmalı hukuk alanını araştırmak, araştırma sonuçlarını karşılıklı olarak paylaşmak, yabancı ülke hukuk sistemlerindeki temel kanunları, yargı kararlarını ve bilimsel çalışmaları Türk hukukundaki muhtemel etkileri de gözetilerek hukuk çevrelerine aktarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Karşılaştırmalı hukuk ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunduran çok dilli bir kütüphane ve gerekli her tür tesisi kurmak ve arşiv oluşturmak,

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik olarak uluslararası hukuk, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

g) Uluslararası hukuk, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, bölümlere destek olacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

ğ) Türkiye ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,

h) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak,

ı) Karşılaştırmalı hukukta yeni gelişmekte olan hukuk alanlarına ilişkin araştırmalar yapmak, güncel uygulamaları Türk hukuk çevrelerinin yararına sunmak,

i) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde yer almak ve yürütmek,

j) Merkezin faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarını kamuya sunmak, faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinin görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f) Merkeze gelecek danışmanlık taleplerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan konusunda uzman olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.