23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“f) TGY’de izinli olan öğrencilerden, Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunanlar,”

“g) TGY’de kayıtlı iken, başarılı olunması gereken en son düzeyi, Üniversite tarafından belirlenen başarı koşullarını yerine getirerek tamamlayanlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentleri hükümlerince başarılı olan veya ELAE’de başarılı olan öğrenciler, TGY’de başarılı olarak değerlendirilir; bu öğrenciler,  izleyen dönem itibariyle lisans veya lisansüstü programlarına Üniversite tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde başlayabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) TGY’de kayıtlı öğrencilere, sadece Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları akademik yıl için izin verilebilir; TGY’de kayıtlı öğrencilere, dönemlik izin verilmez. TGY’de izinli olan  öğrenciler;  Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunarak ya da izin bitiminde ELAE’den başarılı olarak, takip eden dönem itibarıyla programlarına başlamaya hak kazanırlar. Bu şekilde TGY’den muafiyet sağlayamayan öğrenciler, TGY’de öğrenim görürler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456

4-

13/7/2016

29769