23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetim organlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetim organlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAÜİLTAM): Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyetleri ve İş Birliği Esasları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin araştırma ve geliştirme (AR-GE) alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak, AR-GE faaliyetlerine yönelik kaynak kullanımında verimliliği, etkinliği, sürdürülebilirliği ve işbirliğini tesis etmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma grupları ve benzer birimler arasındaki test-analiz ve laboratuvar işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla disiplinler arası çalışma ortamını oluşturmak,

c) Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında araştırma-geliştirme kapsamında yapılacak deneysel çalışmalara kurumsal alt yapı oluşturmak, disiplinler arası araştırma yapılmasına zemin oluşturmak,

ç) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek test-analiz ve laboratuvar kullanımı taleplerinin karşılanmasına yönelik teknik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek olan projeler için akademik personele destek sağlamak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan bedel karşılığında gerçekleştirmek,

b) Sanayi politikaları konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) Teknolojik gelişmelerin sürekli izlenerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak,

d) Mevcut kalkınma planlarının öngördüğü öncelikli alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarının çözümlerine yönelik gerekli altyapının oluşması için girişimlerde bulunmak,

e) Merkezin ve yapılan analizlerin ilgili standartlara uygun akreditasyon belgesi alabilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

f) Merkez bünyesindeki teknik personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Üniversitede öğrenim gören öğrenciyi, faaliyet alanlarına ilişkin konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve desteklemek,

ğ) Üniversitenin akademik birimleri arasında ortak araştırmalar yapılabilmesi için faaliyetlerde bulunmak.

İşbirliği esasları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde hem akademik hem de sanayiye yönelik daha iyi hizmet ortamı oluşturulması amacıyla Üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılabilir. İşbirliğinin yapılması halinde, Merkezde nitelikli uzman personelin istihdamında, Merkezde bulunan laboratuvar-makine-teçhizatın sarf-bakım giderlerinin karşılanmasında Üniversitenin menfaatleri göz önünde tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdür ile birlikte sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları yönetimle ilgili Müdürün vereceği görevleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Paydaşlar ile birlikte Merkezin stratejik planını hazırlamak ve onaylandıktan sonra uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkeze bağlı araştırma laboratuvarlarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç ve gerecin, en yüksek verimle kullanımı ve sağlıklı işleyişi için her türlü önlemi almak ve uygulamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

g) Merkezin parasal kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

ğ) Merkezde görev alan tüm birimlerin ve personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önereceği Üniversitenin ikisi fen bilimleri, ikisi mühendislik bilimleri ve ikisi sağlık bilimleri öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolmadan boşalan üyenin ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurum ve kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve kabulü gibi konularda teklifler hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak,

d) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,

e) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşur. Bu kişiler Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için önerilerde bulunmak,

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi gereği Müdürün talebi ile Rektör tarafından yapılacak görevlendirmelerle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.