22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yükseköğrenimde 21. yüzyıl yöntemleri ve yaklaşımları çerçevesinde, uluslararası yenilikçi öğrenme-öğretme yöntemi olan tersyüz öğrenme (flipped learning) başta olmak üzere teknolojik gelişmelere bağlı olarak oluşan öğrenme-öğretme yöntemlerinin ve araçlarının sürekli geliştirilmesi, keşfedilmesi, etkinliklerinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, tüm bunları gerçekleştirirken dolaylı olarak eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlarla ilgili Üniversitenin öncülüğü ile farkındalık oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Üniversiteye ve kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları planlamak, kurslar, seminerler, sertifika programları, sempozyumlar, konferanslar ve teknoloji sergilemeleri düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite içinden veya dışından Üniversite Mütevelli Heyetinin görüşü alınarak, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programını uygular. Her akademik yılsonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite Mütevelli Heyetinin görüşü alınarak Rektör tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı kendisine en fazla iki yardımcı seçer. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin düzenlemeleri yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Senatoya önerir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından Merkezin amaçları konusunda çalışmaları olan kişilerden oluşturulur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.