18 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30100

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Birim: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yaz okulu, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla açılabilir. Yaz okulu azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli kriterler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her dersin haftalık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin en fazla üç katı olacak şekilde düzenlenir.

(3) Geçerli mazereti nedeniyle yaz okulu sonu sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaz okulunda toplam en çok 15 AKTS kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak, genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenci, 20 AKTS kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir.”

“(5) Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi bölümünde/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir dersi, kredi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde öncelikle başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Öğrencinin, Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir ders;

a) AKTS değeri 2-5 (5 dâhil) arasında ise, 1 eksik AKTS değerine kadar,

b) 6-8 (8 dâhil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,

c) 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar,

kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu 10/5/2015 tarihli ve 29471 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, transkript belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar, öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2013

28664