2 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30084

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde ve birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi “yazılı ve sözlü” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “teknisyen,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mütercim,” ibaresi eklenmiştir.

“b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde,  aynı fıkrada yer alan  “Devlet memurluğunda” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “çalışıyor olmak” ibaresi “çalışmış olmak” olarak değiştirilmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:”

“ı)  Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığına “Görevde Yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Unvan Değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Unvan değişikliği sınavının yazılı kısmı,  Enstitü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Enstitüde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İlgili” ibaresi “Sözlü sınava alınacak ilgili ” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16/B maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavında” ibaresi “Sınavda” şeklinde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2006

26129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2009

27144

2-

17/6/2010

27614

3-

8/4/2015

29320