2 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30084

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli hâllerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.”

“d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, dersi almış olmaları kaydıyla, tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2013

28704

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2013

28761

2-

3/11/2013

28810

3-

19/8/2014

29093

4-

15/9/2015

29476

5-

2/2/2017

29967