2 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30084

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MİRASLARI VE SANAT

ESERLERİ KORUMA VE GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv: Merkez bünyesinde bulunan sanat eseri, yazma eser, tarihi belge, dijital kayıt ve benzeri malzemelerden oluşan eserleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut ve oluşturulacak olan tüm eserleri,

ç) Kültür mirası: Bilim, kültür, din, sanat, tarih, arkeoloji, antropoloji ve benzeri disiplinler bakımından yapılan farklı kültürel varlık tanımlarını kapsayıcı nitelikte koleksiyon, tarihi yapılar, kazılar sonucu bulunacak olan eski eser niteliğine sahip buluntuları, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren her türlü taşınır, taşınmaz tüm sanat ve kültür varlıklarını,

d) Merkez (MÜZEM): Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

g) Tarihi yapı ve anıtlar: Anıtlar Kurulu tanımlı tüm tarihi binalar ve anıtları,

ğ) Teşhir salonu: Merkez bünyesinde kurulacak olan, halkın ziyaretine açık, eserlerin sergilendiği salonları ve galerileri,

h) Teşhirlik eser: Eserlerin bilimsel olarak sınıflandırılıp, envantere kaydedildiğinde aldığı adı,

ı) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan, kültür mirasları alanına giren ve öncelikli olarak korunması gereken kültürel ve sanatsal belgeleri/eserleri, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri belirleyerek, Merkezin çatısı altında toplamak, korumak; bu varlıkları çağdaş bir yaklaşımla izlenebilir hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde bulunan sanat eserlerinin restorasyonlarını sağlamak, teşhir salonlarının işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek, bu mekânları yaşayan kurumlara dönüştürmek,

c) Müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, sergiler gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları kapsamında araştırma, inceleme, sanat ve kültür miraslarını korumak, geliştirmek ve uygulama çalışmaları yapmak,

b) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve ilgili diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyon halinde, ulusal/uluslararası konferans, seminer, sergi, uygulama programları, çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenlemek, yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği yapmak,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkeze bağlı oluşturulacak birimlerin, koleksiyonların, arşivlerin, kütüphanelerin, depoların düzenlemesini yapmak ve bunlara uygun bilimsel çalışmaların sürdürülmesini sağlamak,

d) Merkezin çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yayınlanmasını ve kopyalarının çıkarılmasını, bünyesinde barındırdığı sanatsal ve kültürel eserler ile ilgili telif hakkının sahibi olarak kullanım şartlarını belirlemek,

e) Üniversite bünyesinde var olan kültürel ve sanatsal değere sahip yapıtların korunması, bir araya getirilmesi, bakım ve onarımlarının sağlanması, gerektiğinde sergilenmesi ya da muhafaza edilmesi konularında kararlar almak,

f) Üniversiteye kazandırılacak sanat yapıtlarını belirlemek, gerekli koordinasyonu sağlamak, sanatçılarla, galerilerle ve ilgili kurumlarla iletişim kurmak ve Rektörlüğe bu konularda bilgi vermek,

g) Müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla paralel çalışmalar geliştirerek, mesleki bilgiyi güncelleştirmek, bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenime katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin müze bilim, müzecilik, müze yönetimi, kültürel miras, sanat, sanat tarihi, taşınabilir kültür varlıklarının restorasyonu ve benzeri alanlarda, görev yapan ve/veya çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür Rektöre karşı sorumludur. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin bünyesinde yer alacak olan teşhir salonlarına veya müzelere başkanlık etmek,

c) Bünyesinde açılacak olan müze ya da teşhir salonlarının sorumlularını onay için Rektöre teklif etmek,

ç) Üniversitedeki bütün ilgili birimlerin, bölümlerin yönetimleri ile koordinasyon içinde çalışmalar ortaya koymak,

d) Yönetim Kuruluna ve çalışma kurullarına başkanlık etmek ve denetlemek,

e) Merkezin faaliyetlerinin tam ve zamanında yürütülmesi konusunda Rektöre bilgi vermek,

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin yönetim işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar, uygulama ve araştırma merkezleri, üniversiteler ve müzeler ile işbirliği yapmak,

ı) Üniversitenin kültür ve sanat koleksiyonunun zenginleştirilmesi amacıyla resmi ya da özel kişi ve kurumlarla Üniversite adına iletişime geçmek,

i) Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

j) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdür tarafından önerilen müze bilim, müzecilik, kültürel miras alanlarının yönetimi, müze yönetimi, mimarlık, sanat, sanat tarihi, restorasyon, işletme ve benzeri alanlarda görev yapan Üniversite öğretim elemanları ile müzecilik ve bağlantılı alanlarda uzmanlığı olanlar arasından üç yıl için, Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere, toplam yedi üyeden oluşur. Görev süreleri biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste iki defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişine dair her yıl düzenli olarak rapor hazırlamak,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin bünyesinde yer alan/alacak olan teşhir salonlarının, kültür ve sanat alanlarının işletilmesini ve denetimini sağlamak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, gerekli kararları almak,

d) Merkez içinde alt birim kurulması için yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak,

e) Merkez için gerek duyulan konularda Üniversite içinden ve dışından çeşitli, geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, komisyonlar oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) Koleksiyonlara eser alımı, eserlerin restorasyonu ve süreli ya da süresiz sergileme çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sanatsal etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

ğ) Teşhir salonları, galeriler, arşiv, koleksiyon, nadir eser, tarihi bina ile anıtların işletilmeleri ile ilgili esasları belirleyerek yetkili kurulların onayına sunmak,

h) Merkezce tespit edilen bakım ve onarıma ihtiyaç duyan eserlerin Üniversite imkânları ile bakım ve onarımlarının yapılamayacağı hallerde, Üniversite dışından hizmet alımını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin sanatsal/bilimsel araştırma ve uygulamalarıyla doğrudan ilgisi olan, Üniversitenin çeşitli bölümlerinde görevli öğretim elemanları ile müzecilik bölümü, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarının yönetimi, sanat ve sanat tarihi alanındaki akademisyenler, istekleri halinde Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış Üniversite dışından bilim insanları, müzeciler, kültürel zenginliğin gelişmesine katkıda bulunan çeşitli kuruluş veya özel sektör temsilcileri, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, gerekli görülen hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu başkanlığı Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısı tarafından yapılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar ve uygulamalar hakkında görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Devir işlemleri

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı ile birlikte Üniversite bünyesinde bulunan her türlü sanat eserinin denetimi, kontrolü ve demirbaşları Merkeze devredilmiş sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.