25 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30076

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1’in Merkez Teşkilatı kısmının “Hukuk Müşaviri”, “Şube Müdürü/Başuzman (Açıklama 2)”, “ Başuzman (Açıklama 3)”  unvanlarına ait satırlar ile aynı ekin açıklamalar kısmında yer alan 2 ve 3 numaralı açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ya da Daire Başkanlıklarından birine bağlı olarak görev yapan Başuzmanları ifade eder. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ya da Daire Başkanlığının Genel Müdür Yardımcısına bağlı olması durumunda burada görev yapan Başuzmanın Üst Disiplin Amiri bağlı olunan Genel Müdür Yardımcısıdır.”

“3- Müstakil Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Başuzmanları ifade eder. Müstakil Şube Müdürlüğünün Genel Müdür Yardımcısına bağlı olması durumunda burada görev yapan Başuzmanın Üst Disiplin Amiri bağlı olunan Genel Müdür Yardımcısıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2015

29377