12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30036

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.