12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30036

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-16)

MADDE 1 – 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’in ismi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.” ibaresi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2015-20) Çerçevesinde Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Görevlendirme Kapsamı” ibaresi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirme Kapsamı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.