4 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30028

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,

c) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) İslami ilimler konularında en yeni gelişmeleri ve literatürü izleyen, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşan, öncü araştırmalar yapmak.

b) Kur’an ilimleri ve kıraat uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek.

c) Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerini geliştirici uygulama ve araştırmalar yapmak.

ç) İslam medeniyetine dair inceleme ve araştırmalar yapmak, günümüz İslam toplumlarının problemlerine dair çözüm önerileri geliştirmek.

d) İslami ilimlere dair klasik ve modern metinlerin karşılaştırmasını yaparak güncellenmesine yardımcı olmak.

e) İslam düşüncesinin, İslam’ın bilim ve kültür mirasının gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılmasına dair programlar geliştirmek.

f) Müslüman toplumların problemli alanlarının tespiti ve çözüm önerilerine dair araştırmalar yapmak.

g) İslam toplumlarında ve dünya üzerinde mezheplerin incelenmesi, çatışma alanlarının teşhisi ve tedavisi ile ilgili iyileştirici çalışmalar yapmak.

ğ) İslam toplumlarının ve diğer yeryüzü toplumlarının kardeşlik ortak paydasında buluşturularak barış merkezli projelerin uygulama ve araştırmalarını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, atölyeler, seminerler düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) İhtisas yapan doktora sonrası akademisyen ve öğrencileri alanlarında derinleşmeleri için desteklemek, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

f) Özel sektöre ve kamu sektörüne İslami ilimler ve sanatlar konularında danışmanlık yapmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) Faaliyet konularında doğrudan yayın yapmak ve yayınları desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kongreler tertip etmek. 

h) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüşlerde bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

ı) Üniversite, Rektörlük ve Merkezin organlarınca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi bünyesinde tam zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Üniversitenin İslami İlimler Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresi sona erdiğinde merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürlüğüne vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı Merkez Müdürüdür. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

b) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin faaliyette bulunan birimlerinin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği içinde hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Merkez Müdürü.

c) Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları.

(2) Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eleştiri ve önerileri değerlendirerek gerekli tavsiyelerde bulunmak.

(2) Danışma Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.