29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İki yıllık önlisans programında 4. yarıyılın, dört yıllık lisans programında 8. yarıyılın, beş yıllık lisans programında 10. yarıyılın ve altı yıllık lisans programında 12. yarıyılın akabinde aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden normal eğitim-öğretim süresi içindeki öğrenciler yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın cari ders planındaki derslerden, daha önce Üniversitede alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersleri alabilirler. Ancak normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(3) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/4/2016

29676