27 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30020

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Baş Müdür: Avrasya Üniversitesi Yurtlar Baş Müdürünü,

c) Dekan: Üniversitedeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

ç) Genel Sekreter: Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Harcama Yetkilisi: Üniversitenin harcama yetkilisini,

e) İdari Şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,

f) İhale Yetkilisi: Üniversitenin ihale yetkilisini,

g) Muayene ve Kabul Komisyonu: Üniversitenin muayene ve kabul komisyonunu,

ğ) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitüler, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezleri müdürlerini,

h) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

i) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Üniversitenin satın alma ve ihale komisyonunu,

j) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,

k) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,

l) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

m) Vakıf/Kurucu Vakıf: Trabzon Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfını,

n) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) İhale yetkilisi Genel Sekreterdir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/11/2011

28127