22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE CİBUTİ

CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM BAKANLIĞI

ARASINDA TEKNİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6870                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 6 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017