22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6883                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 17 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017