9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ

ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6804                                                                                             Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 5 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın Notalarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2017