8 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30001

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları ile kuruluşları tarafından ticari amaç güdülmeksizin ve amacı doğrultusunda kullanılacak ürünlerin 13 üncü madde kapsamında transit geçişinde, Bakanlıkça yapılacak risk değerlendirmesi kapsamında istisna tanınabilir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145