5 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29998

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/1997 tarihli ve 23030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Kurulu, üç yıllığına seçilecek aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir. Merkez Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek beş üye,

b) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

d) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından seçilecek bir üye,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

f) Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

ğ) Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğünde iki yıl için belirlenen konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar tarafından seçilecek üyeler.

Gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Merkez Yönetim Kurulunca temsilciler davet edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere üye tam sayısının en az 1/3’ü ile toplanır. Kurula Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 –  Merkez Müdürü, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

Müdür, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.