24 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29989

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 23/02/2017

Karar No   : 2017/ÖİB-K-33

Konu          : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 564.000 (Beşyüzaltmışdörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa ERGÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa ERGÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.