11 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29976

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE EĞİTİM

KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Eğitim merkezlerinde" ibaresi "Başkanlık ve eğitim merkezlerince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Eğitim Kurulu, Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı.

b) Teftiş Kurulu Başkanı.

c) Personel Genel Müdürü.

ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.

d) Başkan.

e) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye.

f) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye.

g) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı.

ğ) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye.

h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye.

(2) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

(3) Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde yeni seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Eğitim merkezinde" ibaresi "Başkanlık veya eğitim merkezince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman psikolog" ibaresi "psikolog" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2015

29534