6 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29971

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile bölüm ve/veya anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.”

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2013

28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2013

28765

2-

21/9/2013

28772

3-

2/7/2014

29048

4-

2/9/2014

29107

5-

3/8/2015

29434