6 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29971

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkezin tıbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin yürütülmesinden Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan en üst düzey yöneticisini,

b) Başhekim Yardımcıları: Merkezin tıbbi faaliyetlerinin yürütülmesinden Başhekime karşı sorumlu olan üst yöneticileri,

c) Finansal Yönetici: Merkezin mali ve finansal işlemlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

ç) Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi: Merkezin hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

d) İdari Yönetici: Merkezin idari işlemlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

e) Kalite Koordinatörü: Merkezin kalite politikalarının oluşturulmasından ve uygulanmasından Başhekime karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

f) Merkez (Hastane): Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini (Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini),

g) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu Başkanı: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; muayene, teşhis ve tedavi için Hastaneye başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak tedavi edilmesini sağlamak, sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı temin etmek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek amacıyla tıp fakültesi ve üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bireylerin ve toplumun sağlık düzeylerini korumak ve yükseltmek, bireylerin sağlıklı yaşamalarını sağlayabilmek için sağlık hizmeti sunmak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

b) Sağlık alanında kişilerden ve kurumlardan gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendirmek,

c) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

d) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin yürüttüğü projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevi üstlenmek,

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı, görsel ve işitsel basın organlarında programlar düzenlemek,

h) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Başhekim.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Başhekim, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Başhekim Yardımcılarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan, gerekli olduğu durumlarda Rektörün daveti ile olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kuruluna Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, onların katılmadığı hallerde Tıp Fakültesi Dekanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulunun tüm kararları Rektörün onayına sunulur.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen Üniversite birimlerinin yetkili uzman veya görevlilerini oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini Başhekimin görevlendireceği bir üye veya oy hakkı olmaksızın bir idari personel yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletilmesi ile ilgili kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve yapılan uygulamaları denetlemek,

b) Birimler arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

c) Başhekimce hazırlanan faaliyet raporlarını incelemek ve değerlendirmek, gerekli durumlarda faaliyetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili birimlerin bütçelerini, yıllık mali tablolarını izlemek ve denetlemek, her bütçe döneminde bütçenin uygulanmasına ilişkin esasları ve harcamalara ilişkin yetkileri ve mali sınırlamaları karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Hastaneye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, yeni hastane birimlerinin açılmasına ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, yeni projeler üretmek veya konusunda uzman kişi ve/veya kuruluşlara projeler hazırlatmak,

e) Başhekim tarafından önerilen; yöneticilik, koordinatörlük, bölüm sorumluluğu, komite ve komisyonların oluşturulmasına ve bu konularda yapılacak görevlendirmelere karar vermek,

f) Başhekim tarafından önerilen konularda danışmanlık hizmeti alımına veya bireysel danışman istihdamına karar vermek,

g) Gereken görevlendirmelere karar vermek, Hastane ile ilgili her türlü mevzuatın hazırlanmasını koordine etmek, sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile işbirliği yapmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Başhekim

MADDE 10 – (1) Başhekim, Üniversitede tam zamanlı çalışan Tıp kökenli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi süresi bitmeden görevden alabilir. Başhekim gerektiğinde Başhekim Yardımcılarından birini yerine vekil bırakabilir. Ancak vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Başhekim görevlendirilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların Hastanede uygulanmasını ve gerektiğinde bu kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini sağlamak,

b) Hastane birimleri arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

c) Hastane birimlerinin yöneticilerinin yapacakları çalışmaların Yönetim Kurulu ve Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

ç) Mali yılbaşında Hastane birimlerinin bütçelerinin ve kadro ihtiyaçlarının gerekçeleri ile birlikte hazırlanıp, Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Rektöre sunulmasını sağlamak,

d) Yılsonunda Hastane birimlerinin faaliyet raporlarının hazırlanıp, kendi görüşlerini de içeren bir üst raporla birlikte Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Rektöre sunulmasını sağlamak,

e) Başhekim Yardımcılarının, İdari Yönetici, Finansal Yönetici, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi ve Kalite Koordinatörünün görevlendirilmesi veya görevden alınması için Rektörün onayına sunmak,

f) Başhekim Yardımcıları, İdari Yönetici, Finansal Yönetici ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisine bağlı çalışacak her bir birim sorumlusunun görevlendirilmelerine karar vermek için ilgili yöneticinin önerisi ile Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmek üzere Rektöre sunmak,

g) İhtiyaç duyulması halinde; yeni yöneticilik, koordinatörlük, birim sorumluluğu, komite ve komisyonların kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması ile bunlara yönelik görevlendirme önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başhekim, Hastane birimlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 8/2/1993 tarihli ve 21490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.