31 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29965

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, öğrenci kabulü ve kaydı, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim veren enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim veren birimleri,

e) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan enstitü bünyesindeki anabilim dalını,

f) Enstitü anabilim dalı kurulu: Enstitü bünyesindeki anabilim dalında görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi; yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur. Bunlardan;

a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezsiz veya tezli olarak yürütülür.

b) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüye bağlı bir anabilim dalı bünyesinde lisansüstü bir program, YÖK’ün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olmak koşuluyla, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yurt içi diğer yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar açılabilir. 

(4) Eğitim ve öğretim; yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir.

Ders açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dalında ilk defa açılması düşünülen yeni bir ders için; dersi açmayı düşünen öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ile ilgili dersler enstitü kurulu kararı ile açılır.

(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda açılacak mevcut dersler ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri enstitü anabilim dalı kurulu kararına bağlı olarak anabilim dalı önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin ve sorumlularının değiştirilmesine, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirme hususunda anabilim dalı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir, ancak zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları da görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru,

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kayıtlar

Kontenjanlar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

İlan, başvuru ve ön değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır. Başvurular ilgili enstitüye şahsen yapılır.

(2) Programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, enstitü anabilim dalı başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenerek başvuru koşulları altında ilan edilir.

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

c) Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

ç) Başvuru için gerekli ALES ve geçerli yabancı dil sınavlarına ilişkin Senato tarafından belirlenen asgari puanlar ve mezuniyete ilişkin koşullar ile programa ilişkin anabilim dalı kurul kararı önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer başvuru koşulları akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilan edilir.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

a) İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültelerinden mezuniyet diplomasına, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) Başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak,

c) Merkezi yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu önerisi Senato kararı ile 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen yabancı dil asgari taban puanına veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip olmak,

ç) Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmak,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında 55 puandan az olmamak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Senato tarafından belirlenen YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen benzeri dil sınavlarının birinden asgari puana sahip olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde, tıp fakültesi mezunları, ALES sınavının dışında, 50 puandan az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES ya da TUS puanının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve lisansüstü programlara giriş sınavı (Senato tarafından belirlenecek mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı) tam notu üzerinden alınan notun % 30’u alınarak hesaplanır.

(3) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az % 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az % 60’ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

(4) Doktora programlarında lisansüstü programlara giriş sınavı tam not üzerinden en az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun (100) en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, lisansüstü programlara giriş sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

(5) Lisansüstü programlara giriş sınav jürisi yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla % 50’si kadar adayı, genel başarı değerlendirme sırasını esas alarak yedek aday olarak belirler. Bu adaylar; programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumdaki kişiler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(2) Kayıtlar şahsen yapılır.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Anabilim dallarında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler, yatay geçiş yapmak istedikleri programlar için genel başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları taban puandan düşük olmaması koşuluyla anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilir.

(2) Geçişler, eşdeğer programlar için uygulanır. Başvuru koşullarının uygunluğu ve muafiyete ilişkin olarak ilgili anabilim dalı için gerekli AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu enstitü yönetim kurulunca ilgili anabilim dalından belirlenecek bir komisyonun önerileri doğrultusunda yine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Genel akademik not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.

(3) Üniversite dışından başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan bir öğrencinin, öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puana veya yabancı dil hazırlık programında başarı belgesine veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puana sahip olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin % 50’sini geçemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu kararına dayalı olarak anabilim dalı başkanlığının talebi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Enstitü Kurulu bünyesindeki anabilim dalları için ortak veya belirli anabilim dallarına özgü bilimsel hazırlık programlarını Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara işler ve program kaydını yaptırır.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Kayıt yenileme süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kayıt yaptırmamış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Kredi transferi ve ders alımı

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının üçte ikisinden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

(2) Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler doktora, doktora programında kayıtlı öğrenciler ise yüksek lisans programlarından ders seçebilir. Bu kapsamda alınacak derslerin sayısı veya toplam kredisi ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu sınavına (final) alınmaz ve öğrenciye D notu verilir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara (vize) sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde birden fazla ara (vize) sınav yapılabilir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu (final) sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu (final) sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı; ara (vize) ve yarıyıl sonu (final) sınavlarının yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara (vize) hakkını aynı yarıyıl içinde; yarıyıl sonu (final) sınav hakkını ise yarıyıl sonu (final) sınavlarının bitiminden itibaren 15 gün içerisinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu (final) sınavı yerine sayılır.

(6) Bir dersin ara (vize) sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında bu Yönetmelikte belirtilen genel ilkeler çerçevesinde öğrencilere duyurulur.

Ders başarı notu

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara (vize) sınav/sınavları, ödev veya proje notu ve yarıyıl sonu (final) sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notuna ara (vize) sınav/sınavların katkısı % 30, proje veya ödevin katkısı % 20 ve yarıyıl sonu (final) sınavının katkısı % 50 oranındadır.

Not değerleri

MADDE 22 – (1) Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

  Puan               Yarıyıl Ders Notu         Katsayısı

90-100                         AA                         4,0

  85-89                          BA                         3,5

  80-84                          BB                         3,0

  75-79                          CB                         2,5

  70-74                          CC                         2,0

  60-69                          DC                         1,5

  50-59                          DD                         1,0

  40-49                          FD                         0,5

  01-39                          FF                          0,0

(2) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) K: Kalır (Başarısız) notu;  kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.

c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde (S) notu (G) notuna çevrilir.

ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (M) notu verilmez. (M) notu genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az (CC), doktora programında ise en az (BB) almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca birini danışmanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.

Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında (AA)’dan (FF)’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2,00, doktora yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3,00 olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitedeki diğer enstitüler veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin öğretim üyesinin uygun görüşü ile birlikte belirleyeceği kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; danışmanın öğrenci ile birlikte belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tez danışmanı olabilecek öğretim üyelerine ilişkin belirli kriterleri Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir. Bu durumda tez danışmanı belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tez jürisi ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile “Dönem Projesi Dersi”nden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve danışmanına yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. 

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni bir yöntem geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

(2) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenci Üniversitedeki diğer enstitüler ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(5) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz (8) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin, öğretim üyesinin uygun görüşü ile birlikte belirleyeceği kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; danışmanın öğrenci ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusunu ise başarı ile verilen doktora yeterlilik sınavını takip eden altı ay içerisinde enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

 (2) Enstitü yönetim kurulu tez danışmanı olabilecek öğretim üyelerine ilişkin belirli kriterleri Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir. Bu durumda tez danışmanı belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup-olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, öğrencinin danışman onayı ile başvurusunun ardından akademik takvimde belirtilen süreler dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci en geç beş yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurul kararına dayalı olarak enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan öğrenci sözlü sınava girebilir. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri not alan öğrenci ise başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman görüşü alınarak enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü alınarak enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dersler ve kredilendirilmesi

MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu ilde sürdürülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

(3) Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.