31 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29965

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ GEÇİCİ DANIŞMA KURULUNUN

TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi (Stakeholders Analysis and Consultation in Transport Sector for People with Reduced Mobility) kapsamında,  Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Başkan: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Kurul Başkanına, Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yardımcı olmakla görevli ve yetkili, Kurul Başkanının yokluğunda, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenen Kurul üyesini,

d) Büro personeli: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki yazışma, arşivleme, benzeri iş ve işlemleriyle görevli yetkili personeli,

e) Grup başkanı: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kuruluna atanan uzmanlar arasından her bir ulaşım moduna, kent içi ulaşımına ve haberleşmeye ilişkin çalışma ve projelerin koordinasyon görev ve yetkileri ile donatılan uzmanı,

f) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunu,

g) Kurul üyesi: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu üyesini,

ğ) Rapor: Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda araştırma, inceleme ve projelendirme sonrasında düzenlenen raporu,

h) Uzman: Kurulda engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ve bunlara yönelik haberleşme hizmetlerine yönelik araştırma ve inceleme yapmak amacıyla görevlendirilen uzmanı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurulun teşkili

MADDE 4 – (1) Kurul; görev süresi bir yılı aşmamak üzere Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşur.

(2) En az beş, en fazla yedi kişiden oluşan kurulun görev süresi, ihtiyaç halinde Bakan tarafından en fazla bir yıl ve bir kez uzatılabilir.

Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi kurulun süresi ile sınırlıdır. Ancak, gerekli görülmesi halinde kurul üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kurul üyeleri, Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, engellileri ve hareket kısıtlılığı olan kişilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ulaşım aracı üreten şirketlerin üyesi bulunduğu sendika veya dernekler, engelsiz ulaştırma ve iletişim hizmetleri alanında ihtisas yapan akademisyenler ile bu konuda en az 10 yıl fiilen çalışmış olan kişiler arasından görevlendirilir.

(3) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

(4) Kurul çalışmalarına yardımcı olmak üzere karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve kent içi ile haberleşme alanında en az 10 yıl çalışmış yeterli sayıda uzman, mühendis ve diğer ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanlar görevlendirilebilir.

(5) Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı personelin görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan çalışmaları ve projeleri araştırmak, incelemek ve yürütmek için Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde bir personel havuzu oluşturulabilir.

(7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel marifetiyle kullanılması esastır.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda grup başkanı koordinasyonunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütmek ve kanun ve/veya ikincil düzenlemelerde değişiklik gerektiren hususları tespit etmek ve düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

b) Bir ulaştırma türünde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların yaşamakta olduğu sorunları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayacak şekilde teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek,

ç) Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışması yapılan konulara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek,

d) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin yıllık istatistik  çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak,

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanlığı için ulaştırma veya engellilere ve hareket kısıtlılığı alanlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında en az Genel Müdür düzeyinde görev almış olanlar veya en az on iki yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan Oluruyla görevlendirme yapılabilir. Kurul Başkanı, görev süresince, Kurulun aynı zamanda daimi üyesidir.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurula başkanlık etmek,

b) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek,

ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak,

d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek,

e) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda görev alacak araştırma, inceleme ve projelendirme çalışma gruplarının oluşturulması için görevlendirme yapmak,

f) Çalışma gruplarında görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini yapmak,

g) Görevli personelin yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duyulan hususlarda eğitilmelerini sağlamak,

ğ) Gerekli hallerde yerinde incelemelerde bulunmak,

h) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin mevzuata uyum sağlamak için bakanlık birimleriyle toplantılar yapmak veya inceleme yapılmasını istemek,

ı) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşmede yaşanan sorunlara ilişkin tespit edilen eksikliklerin giderilmesini ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

i) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili birimlere göndermek,

j) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak,

k) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak,

l) Kurul çalışanlarının izinlerini vermek,

m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kurul Başkanının önerisi ve Bakan Oluru ile Kurul üyelerinden biri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Başkan Yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi hazırlamak.

b) Grup Başkanları tarafından hazırlanan raporları inceleyerek onaya sunmak.

c) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, Kurulun belirlenmiş ve yerleşik görüşlerine aykırı yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden değerlendirilmek üzere grup başkanına sunmak.

ç) Faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

d) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Grup başkanı

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile grup başkanı görevlendirilebilir.

(2) Grup başkanının, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl görev yapmış olması esastır.

Grup başkanının görevleri

MADDE 12 – (1) Grup başkanının görevleri şunlardır:

a) Taraf olunan uluslararası sözleşme ile anlaşmalar, üyelik müzakereleri yürütülen uluslararası veya bölgesel kuruluş mevzuatının ve diğer yabancı mevzuatın Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından takip edilmesini sağlamak ve söz konusu bilgileri Kurul Başkanına sunmak.

b) Uygulama birliğinin sağlanması için periyodik toplantılar yaparak farklı ulaştırma türlerine ve haberleşme hizmetlerine ilişkin alanlarda Kurul personelinin gelişmeleri daha yakından takip etmelerini sağlamak.

c) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşme alanlarında yabancı ülke birimleriyle temas kurarak uzmanlar arası bilgi paylaşımı, toplantı, seminer, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Kurul Başkanına görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik istatistiklerin tutulmasını koordine etmek.

d) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini koordine etmek.

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik araştırma, inceleme ve projelendirme ve gerekli durumlarda ihale çalışmalarına başlamak ve çalışma sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunmak.

b) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik çalışmaları olan üniversitelerin ve öğretim üyelerinin belirlenen hususlarda bilgilerine başvurmak.

c)  Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik yapılan çalışmalar hakkında görsel ve basılı materyaller oluşturmak ve bunları grup başkanına sunmak.

ç) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik broşür, bilgilendirme filmi ve benzeri materyallerin hazırlanmasını sağlamak.

d) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik illerde yolcu tespit çalışmalarını yapmak, uygun bulunan projeler için fizibilite çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

f) İlgili konularda hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

g) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik istatistik çalışmalarını tutmak ve Bakanlığın ilgili birimi ile yürütmek.

ğ) Kurul Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel görev ve yetkilerini yerine getirirken Kurul Başkanına karşı sorumludur.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin yapamayacakları işler

MADDE 14 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel;

a) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik doğrudan ilgisi olmayan herhangi bir talimat veremezler,

b) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

c) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Büro personelinin görev ve yetkileri

MADDE 15 – (1) Büro, Kurul Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:

a) Kurulun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.

b) Araştırma ve inceleme konularında, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personele verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

c) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken işler hakkında Kurul Başkanına bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

ç) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik konulara ilişkin istatistiki verileri Kurul tarafından önerilen birimlere iletmek.

d) Kurulun taşınır eşyaları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul Başkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 16 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Kurul Başkanınca Kurulda görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir.

(2) Kurul sekretaryası aşağıdaki hizmetleri yerine getirir:

a) Kurulun görev ve yetki alanı dahilinde mal ve hizmet satın almak veya kiralamak.

b) Kurul çalışanlarının ve görevlilerinin yolluk ve diğer mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun çalışma esasları

MADDE 17 – (1) Kurul, görevlerini Bakan adına yapar.

(2) Kurul, kararlarında bağımsızdır.

(3) Kurula, Bakan dışında hiçbir merciden emir ve talimat verilemez.

Kurul toplantıları

MADDE 18 – (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.

(2) Kurul Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine asgari beş gün önceden yapılacak yazılı çağrı üzerine, Kurul her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla yapılması esastır.

(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oy yazısının tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu, karar çoğunluğunu sağlar.

Çalışma merkezi

MADDE 19 – (1) Kurulun çalışma merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Ankara dışında da kurul toplantıları düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmanların Çalışma Usul ve Esasları

Kurul hizmetlerinde görevlendirme

MADDE 20 – (1) Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmalarının niteliğine göre bir işte komisyon başkanının teklifi ve Bakan onayı ile birden çok personel, öğretim üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi görevlendirilebilir.

(2) Temsilcinin görevlendirilmesi halinde bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman düzenler, çalışmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 21 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel, başladıkları iş ve işlemleri zamanında tamamlamakla yükümlüdürler. Bir işin geri bırakılma zorunluluğu doğarsa veya iş ve işlemlerin sonuçlandırılması başka yerlerde araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse,  Kurul Başkanından alınacak talimata göre hareket edilir.

Yazışma ve haberleşme

MADDE 22 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel, görevleriyle ilgili konularda resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerle olan yazışmalarını Kurul Başkanı aracılığıyla yaparlar. Yazışmalarda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Personele Yardım Yükümlülüğü

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personele yardım

MADDE 23 – (1) Kurulun görev alanı ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görevlerine ilişkin her türlü talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını en kısa sürede cevaplar.

(2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görevlerini gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer önlemleri alırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

Raporlar

MADDE 24 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine uygun rapor halinde Kurul Başkanına sunmakla yükümlüdürler.

(2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel arasında görüş ayrılığına düşülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Kurul Başkanına sunulur.

Raporların konusu

MADDE 25 – (1) Raporlar, engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik konularına ilişkin tespit edilen hususları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ve yasal düzenleme eksikliklerine yönelik tanzim olunur.

Raporların denetimi

MADDE 26 – (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar gerektiğinde yerinde incelenerek değerlendirilir.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) Kurul, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini yapar ve engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik  ulaştırma altyapıları ile taşımacılık ve haberleşme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan hususları karara bağlar.

(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması, ilave incelenmesi gereken hususların bulunmasına karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, öğretim üyeleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmasına karar verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulun bütçesi ve harcamaları

MADDE 28 – (1) Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi (Stakeholders Analysis and Consultation in Transport Sector for People with Reduced Mobility) kapsamında yapılacak alımların bu proje bütçesinden karşılanması esastır.

(2) Kurul tarafından yapılacak diğer harcamalar bu amaçla Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 29 – (1) Kurulun, Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları dışındaki kamu personeli olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %25’i, diğer üyelerine ise %50’si tutarında ödeme yapılır. Bu ödemeler Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(2) Bir Kurul üyesinin birden fazla sürekli veya geçici Kurulda üyeliğinin bulunması halinde, bu üyeye sadece bir Kurul üyeliği için bu ödeme yapılır. Üyenin birden fazla yerde üyeliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde üyenin beyanı esas alınır.

(3) Kurul üyelerine ödeme yapılabilmesi için, üyenin ödeme dönemi olan bir aylık süre zarfında en az bir olağan ya da olağanüstü Kurul toplantısına katılması zorunludur.

(4) Kurul üyelerine, görevlerinin karşılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. İlgili ayda yapılan olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme, yapılan toplantı sayısıyla orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir.

(5) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilenlerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Kimlik belgesi

MADDE 30 – (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Kurul hizmetlerinde geçici görevlendirilen personele Kurul Başkanı imzalı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Taşınır eşyalara ilişkin harcamalar

MADDE 31 – (1) Proje kapsamında edinilen taşınırların kayıt altına alınması, verilmesi, muhafazası ve izlenmesi hususunda 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kurul üyeliğinin son bulması

MADDE 32 – (1) Kurul üyesi olarak görevlendirilenlerin, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Kurul üyeliğine görevlendirme şartlarını kaybetmeleri halinde; Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile üyeliği sonlandırılır.

(2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü Kurul toplantısı ile bir yılda farklı zamanlarda toplam beş Kurul toplantısına katılmayan üyenin Kurul üyeliğine, Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.

(3) Kurul üyesi olarak görevlendirilen sürenin dolması halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.